Sökning: "invandrare 2008"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden invandrare 2008.

 1. 1. SÖKER MEDARBETARE, OBS! INGA INVANDRARE Strukturell diskrimineringen gentemot rasifierade kvinnor i socialtjänstens rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Solen Ali; [2023-02-06]
  Nyckelord :racialized; women; structural; discrimination; social worker; recruitment; foreign; qualitative; gender; coping strategies; rasifierad; kvinna; strukturell; diskriminering; socialsekreterare; rekrytering; utländsk; kvalitativ; kön; copingstrategier;

  Sammanfattning : This research aims to examine POC (person of colour) women’s experiences of structural discrimination within recruitment for the social services. Thus, this research will continue to examine the experienced consequences of structural discrimination within recruitment towards POC women. LÄS MER

 2. 2. Informationspraktik i vardagen samt dess innebörd under en global pandemi : En studie av SFI-studenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Sandén; Vicente Tomas Simao; [2021]
  Nyckelord :Information Practice; Information; News; Information Management; Information retrieval; Practice theory; Immigrants; SFI.; Informationspraktik; Information; Nyheter; Informationshantering; Informationssökning; Praktikteori; Invandrare; SFI.;

  Sammanfattning : The intention of this thesis is to take a closer look at the information practices of SFI students, a group that is not researched much in regards to their behavior of handling, processing and searching for information and news. This was done using a survey that was sent out to 90 students at an SFI school and it resulted in 59 students answering, furthermore this empirical data was then analyzed using Reckwitz (2002) basic ideas about practice theory, further built on Shove, Pantzar & Watsons (2012) thoughts on the different concepts, as well as Savolainen's (2007, 2008) thoughts on information practice. LÄS MER

 3. 3. "Förlåt mig, jag kan inte." : Pragmatisk kompetens vid avböjande hos vuxna andraspråksinlärare på sfi.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Annsofie Engborg; [2021]
  Nyckelord :pragmatisk kompetens; avböjande; talhandling; artighet i ett andraspråksperspektiv; svenska för invandrare;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker pragmatisk kompetens hos vuxna interimspråkstalare med syfte att studera hur de uttrycker sig när de avböjer ett erbjudande, en inbjudan och en vädjan. Studien lutar sig mot Celce-Murcias (2008) modell av kommunikativ språkförmåga där pragmatisk kompetens innefattar förmågan att uttrycka sig på ett för situationen, mottagaren och intentionen adekvat sätt. LÄS MER

 4. 4. ”Den röda mattan är utrullad framför biblioteket” – en studie om skönlitteratur i litteracitetsundervisning i sfi på studieväg 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Barbro Källeskog-Österlund; [2020-10-19]
  Nyckelord :kvalitativ studie; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerad intervju; sfi; skönlitteratur; litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker genom kvalitativ semistrukturerad intervju vad sex lärare i svenska för invandrare (i fortsättningen sfi) säger att de upplever angående sin användning av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen på studieväg 1 och 2. Forskningsfrågorna handlar om vad lärarna säger att de har för tankar kring användandet av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen och på vilket sätt de nyttjar skönlitteratur i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Icke-religiositetens (o)lika uttryck : En komparativ sekundäranalys mellan icke-religiösa etniskt svenska och icke-religiösa andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Tania Mukhtar; [2018]
  Nyckelord :non-religious; religious affiliation; religious tradition; second-generation immigrants; socialisation; icke-religiös; religiös tillhörighet; religiös tradition; andra generationens invandrare; socialisation;

  Sammanfattning : The group known as “non-religious” have in recent time received attention in sociology of religion due to the need of presenting a more accurate and nuanced image of these individuals.  In the following study, young adults who ascribe themselves as religious to a low degree are investigated through quantitative analysis on previously collected survey material from the project Religion som resurs? (2008). LÄS MER