Sökning: "invandrare kvinnor arbetslivet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden invandrare kvinnor arbetslivet.

 1. 1. Könsskillnader i anställning av nyanlända till instegsjobb i Sverige : En kvalitativ intervjustudie med personal från arbetsförmedlingen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Lilliehorn; [2018]
  Nyckelord :gender equality; immigrant; employment support; jämställdhet; invandrare; anställningsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land med var sjätte invånare född utomlands. Arbetslöshet och sämre socioekonomiska villkor har tydliga samband med ohälsa. För att underlätta för nyanlända att komma ut i arbetslivet finns en statligt subventionerad arbetsmarknadsåtgärd; instegsjobb. LÄS MER

 2. 2. The way ahead - How newly arrived immigrant women perceive their career opportunities in Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Hellgren; Stephanie Malmros; [2017]
  Nyckelord :Högre utbildningsbakgrund; Karriärutveckling; Migration; Nyanlända kvinnor; SFI;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på nyanlända kvinnor och hur de ser på sina möjligheter till arbete och vidare studier i Sverige. I dagsläget har nyanlända kvinnor i Sverige en längre väg ut i arbetslivet och till vidare studier än nyanlända män, samtidigt som nyanlända som grupp har större svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är inrikes födda. LÄS MER

 3. 3. Arbetsförmedlarnas syn på möjligheten för nyanlända frånutomeuropeiska länder att erhålla en fast anställning : En kvalitativ studie baserad på intervjuer med arbetsförmedlare i Götaland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka Grönberg; [2017]
  Nyckelord :immigrants from outside the Europe; labor market; social work; to get a job; arbetsmarknad; erhålla arbete; socialt arbete; utomeuropeiska immigranter;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om nyanländas situation på arbetsmarknaden genom att beskriva arbetsförmedlarnas syn på deras möjlighet att erhålla ett fast arbete. Immigranterna är nyanlända i två år efter att de skrivit in sig på arbetsförmedlingen (SFS 2010:197). LÄS MER

 4. 4. Ingen riktig skola: En kvalitativ studie om kortutbildade kvinnor i arbetsmarknadspolitiken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jasmine Pejov; [2015]
  Nyckelord :subjektspositioner; styrning; kortutbildade; disciplinering; arbetsmarknadsutbildningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : I integrationspolitiken är det arbetslinjen som råder och för alla nyanlända invandrare innebär det studier i både svenska språket och arbetsmarknadsutbildningar varvat med praktik för att fortare komma ut i arbetslivet. Bland dem saknar ungefär hälften grundskola varav flerparten av dessa är sällan hörda kvinnor. LÄS MER

 5. 5. En arbetsmarknad för alla : Integration i det svenska arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Hannah Room; Daniel Serrestam; [2015]
  Nyckelord :integration; Sverige; arbetsmarknad; diskriminering; immigration; arbete;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de länder i Europa som anses vara mest öppet för invandrare, dock är skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikes födda på arbetsmarknaden stor. Tidigare forskning visar att utrikes födda oftare tenderar att vara utan sysselsättning och därmed oftare hamna i utanförskap än inrikes födda. LÄS MER