Sökning: "invandrare motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden invandrare motivation.

 1. 1. Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alexandra Fransson; [2021-03-08]
  Nyckelord :motivation; SFI; andraspråksinlärning; instrumentell och integrativ motivation; intern och extern motivation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). LÄS MER

 2. 2. ”Den röda mattan är utrullad framför biblioteket” – en studie om skönlitteratur i litteracitetsundervisning i sfi på studieväg 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Barbro Källeskog-Österlund; [2020-10-19]
  Nyckelord :kvalitativ studie; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerad intervju; sfi; skönlitteratur; litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker genom kvalitativ semistrukturerad intervju vad sex lärare i svenska för invandrare (i fortsättningen sfi) säger att de upplever angående sin användning av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen på studieväg 1 och 2. Forskningsfrågorna handlar om vad lärarna säger att de har för tankar kring användandet av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen och på vilket sätt de nyttjar skönlitteratur i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Etablerade invandrares perspektiv på integration : En kvalitativ studie om etablerade invandrares upplevelser av integrationsprocessen i småstäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hasibullah Aziz; [2020]
  Nyckelord :integration; etablerade invandrare; invandrare; delaktighet; assimilering; multikulturalitet;

  Sammanfattning : Invandrarnas integration har alltid varit ett viktigt ämne i det svenska samhället. För att lyckas med integration finns det olika vägar och åsikter. Syftet med denna uppsats är att belysa etablerade invandrares perspektiv om vilka faktorer som bidrar till, respektive försvårar integrationen i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. Integration av invandrare på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Marcus Kullvén; Ida Köhler; [2019-03-19]
  Nyckelord :arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; integration; migration;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka problem gällande invandrares integration på arbetsmarknaden som lyfts fram i statliga rapporter och sedan relatera detta till internationell forskning. Uppsatsen fokuserar på begreppen humankapital och statistisk diskriminering som hjälp för att beskriva de faktorer som tas upp. LÄS MER

 5. 5. Centrala hinder för SFI-elevers språkinlärning och SFI-lärares strategier för att överbrygga dessa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Baback Mahdavi; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; SFI; hinder; strategi; motivation; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Elever på svenska för invandrare består av en heterogen grupp människor vilka står inför många utmaningar för att kunna ta sig in i det svenska samhället och arbetsmarknaden och i detta avseende spelar behärskning av det svenska språket en nyckelroll. Studien handlar om att utifrån SFI-lärares perspektiv, genom kvalitativa intervjuer undersöka de centrala hindren för SFI-elevers språkinlärning samt undersöka vilka strategier SFI-lärararna använder sig av för att stödja eleverna att övervinna dessa hinder. LÄS MER