Sökning: "invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 1020 uppsatser innehållade ordet invandrare.

 1. 1. ”Den röda mattan är utrullad framför biblioteket” – en studie om skönlitteratur i litteracitetsundervisning i sfi på studieväg 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Barbro Källeskog-Österlund; [2020-10-19]
  Nyckelord :kvalitativ studie; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerad intervju; sfi; skönlitteratur; litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker genom kvalitativ semistrukturerad intervju vad sex lärare i svenska för invandrare (i fortsättningen sfi) säger att de upplever angående sin användning av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen på studieväg 1 och 2. Forskningsfrågorna handlar om vad lärarna säger att de har för tankar kring användandet av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen och på vilket sätt de nyttjar skönlitteratur i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Integration och arbetsmarknadspolitik : Hur invandrare med burundisk bakgrund upplever integrationen på den svenska markanaden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustave Ntwari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is based on a qualitative approach that analyzes data collected through semi-structured interview. The purpose of this study is to increase our understanding of the Swedish integration policy in the labor market. LÄS MER

 3. 3. En plats på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie av arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering hos medelålders invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hamid Noore; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetsförmedling; invandrarbakgrund; medelålders invandrare; etablering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur situationen för arbetslösa medelålders invandrare upplevs, vilka bakomliggande orsaker som finns till den och hur målgruppen upplever politikens insatser för en förbättrad integration. Studien har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta arbetslösa medelålders invandrare samt två arbetsförmedlare. LÄS MER

 4. 4. Stöttning i en klassrumssituation : Vilka arbetsmetoder lärare använder för att stötta andraspråkselevers muntliga interaktion och muntliga produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elina Wadman; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; second language learners; oral production; oral interaction; language development; Stöttning; svenska som andraspråk; muntlig interaktion; muntlig produktion; sfi; svenska för invandrare; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare på sfi arbetar med stöttning för andraspråkselever när det gäller muntlig produktion och muntlig interaktion i en klassrumssituation. Stöttning – scaffolding – är en arbetsmetod som används i klassrumsundervisning för att utveckla och stärka elevers språkproduktion. LÄS MER

 5. 5. SFI-lärares inställning till och användande av transspråkande som metod för språk- och kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anneli Myremark; [2020]
  Nyckelord :translanguaging; transspråkande; svenska för invandrare; sfi;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate how teachers within the course Swedish for immigrants approach translanguaging as a method for language and knowledge development and to what extent translanguaging strategies are used in the classroom. The study was conducted through semi-structured interviews with four in-service teachers. LÄS MER