Sökning: "invandring kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden invandring kultur.

 1. 1. "Alla invandrare borde HIV-testas" : En språklig diskursanalys av invandrares beskrivning i Trollhättans Tidning/ttela

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Joakim Hedlund; Alireza Ranji; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; språkbruk; tidningsartiklar; invandrare; diskriminering; Discourse analysis; language; news paper articles; immigrants; discrimination;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt med vilket språkbruk samt i vilka diskurser invandrare framställs i Trollhättans lokala tidning åren 1969, 1991 och 2015. Materialinsamlingen tog sin utgångspunkt i ord och fraser som relaterade till invandrare och invandring för att sedan kategoriseras in i olika teman. LÄS MER

 2. 2. Boendefrågan för nyanlända och Malmös (an)svar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare : Haris Horozovic; [2018]
  Nyckelord :migration; nyanlända; flyktingar; malmöstad; malmö; invandring; migration; nyanlända; flyktingar; malmöstad; malmö; invandring;

  Sammanfattning : Studien kommer att undersöka och analysera om Malmö kommun har agerat enligt gällande rätt vid utarbetandet och hanteringen av boenden för nyanlända invandrare. För att uppfylla uppsatsens syfte använder sig uppsatsen av två breda frågeställningar som leder undersökning vidare. LÄS MER

 3. 3. Tolerans till invandring; ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Charlotte Johansson; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; immigration; tolerance; attitudes; The Nature of Prejudice; gender differences; invandring; tolerans; attityder; The nature of prejudice; könsskillnader;

  Sammanfattning : Resultat från tidigare studier visar att gruppens normer formar individens attityder tilltolerans. Syftet med denna studie var att undersöka könsskillnader till invandrartolerans, medinformanter ur samma arbetsgrupp. Antalet deltagare i studien var 8, varav 4 var kvinnor och4 var män på ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). LÄS MER

 4. 4. När olika kulturer möts i omvårdnaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Jörnstrandh; [2018]
  Nyckelord :kultur; kulturell kompetens; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt land, detta innebär att sjuk-sköterskor i Sverige kommer träffa patienter med en annan kultur. Med en ökad invandring bör sjuksköterskan skaffa sig kunskap, expertis och färdighet om kul-turell kompetent vård. Förståelse för kulturell mångfald är kärnan till en patientsäker vård. LÄS MER

 5. 5. ”Hedern i flerdimensionellt perspektiv ” : - En kvalitativ studie om hur sex unga kvinnor och män med ursprung i Turkiet resonerar om heder, jämställdhet och integration

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Yurtseven Ülgü; [2018]
  Nyckelord :Heder; migration; kultur; invandring; integration; genus; kön; jämställdhet;

  Sammanfattning : ”Hedern i flerdimensionellt perspektiv” - En kvalitativ studie om hur sex unga kvinnor och män med ursprung i Turkiet resonerar om heder, jämställdhet och integration. Syftet med studien är att beskriva hur hederskulturen upplevs av unga vuxna kvinnor och män med ursprung i Turkiet. LÄS MER