Sökning: "invandrings frågan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden invandrings frågan.

 1. 1. Invandring: En orsak till främlingsfientlighet eller solidaritet? : En analys av riksdagsdebatten om svensk invandrings- och flyktingpolitik mellan åren 1965 och 1993

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marino Cakic; [2020]
  Nyckelord :riksdagsdebatt invandring invandringspolitik flyktingpolitik argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att analysera debatter om invandrings- och flyktingpolitik i Sveriges riksdag mellan åren 1965 och 1993 för att synliggöra vilka svårigheter och möjligheter de olika riksdagspartierna såg med invandring och flyktingar. Vidare ville jag även bidra med empiri i frågan om när svensk flyktingpolitik började gå mot en mer restriktiv riktning. LÄS MER

 2. 2. Svenska män och 'Andra' män : En kritisk diskursanalys avseende konstruktionen av en kulturell självbild och ett nationellt identitetsideal på Avpixlat och Nyheter Idag.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sara Rosenstam; Maria Kjellman Wall; [2016]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Fairclough; Orientalism; nationalism; nationell identitet; maskulinitet; femininitet; de Andra ; Avpixlat; Nyheter Idag; alternativa medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur konstruktionen av ett nationellt identitetsideal sker inom den diskursiva praktik som artiklar och användarkommentarer tillsammans skapar på de invandrings- och mediekritiska nyhetsplattformarna Avpixlat och Nyheter Idag. Vårt huvudsakliga fokus har varit genus och kultursyn, eftersom dessa aspekter utgör en grundläggande del av identitetskonstruktionen. LÄS MER