Sökning: "invandringspolitik i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden invandringspolitik i sverige.

 1. 1. Flyktingkrisen 2015 : Tankar och känslor inför flyktingar som kommer till Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carolina Heinsvig; Amanda Kummelstam Thunberg; [2016]
  Nyckelord :flyktingar; multikulturalism; rasism; empati; resurser;

  Sammanfattning : Krigsläget i Mellanöstern har resulterat i en stor flyktingkris och antalet asylsökande i Sverige 2015 var dubbelt så många jämfört med 2014. Syftet med denna studie var att undersöka mottagares (svenskars) tankar och känslor kring den rådande flyktingkrisen samt vad det finns för skäl till varför människor känner och tänker så. LÄS MER

 2. 2. Svenska partiernas förhållningsätt till invandring. En kvalitativ analys över partiernas förhållningssätt till lagförändringen 2008 gällande invandringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karzan Perdawidi; [2015-12-09]
  Nyckelord :invandring; åldrande befolkning; lagförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige och invandring är ett mycket omdiskuterat ämne i olika sammanhang. Ämnet berörs bland politiker, sociologer, ekonomer etc. På den politiska nivån har svenska partier haft olika syn på invandringen. Vissa partier är emot medan vissa andra är för invandringen. LÄS MER

 3. 3. Alla ska med? Invandringspolitik som en röstmaximeringsstrategi hos de svenska och danska socialdemokraterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Larby; Erik Svensson; [2015]
  Nyckelord :socialdemokrati; invandring; röstmaximering; Sverige; Danmark; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilken invandringspolitik de svenska och danska socialdemokratiska partierna för i deras valmanifest under valåren 1998-2014. De danska och de svenska socialdemokratiska partierna har länge delat liknande åsikter men under 1900-talet förändrades partierna från masspartier till ’catch all’- partier och därmed förändrades även deras motiv från att representera vissa samhällsgrupper till att maximera sina röster. LÄS MER

 4. 4. Språkpolitik i Sverige och Tyskland : En kontrastiv studie med fokus på organisation av andraspråksundervisning för nyanlända vuxna invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Marion Garske; [2014]
  Nyckelord :Språkpolitik; invandringspolitik; SFI; integrationskurs; migration; språklag; språktest;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att belysa och jämföra språkpolitiken i Sverige och Tyskland med särskilt fokus på styrdokument som gäller språkundervisning av nyanlända vuxna invandrare. Frågeställningarna som studien skulle besvara var följande: Vad är det som anges i den nationella lagstiftningen om den enskildes tillgång till språk både vad gäller modersmål och andra språk? Hur organiseras undervisningen i andraspråk för vuxna nyanlända i Sverige respektive Tyskland? Vilka likheter och skillnader finns mellan Tyskland och Sverige vad gäller organisation av andraspråksutbildning för nyanlända vuxna? Jag använde mig av en kvalitativ metod, där materialurvalet bestod av tyska och svenska lagtexter inom relevant område. LÄS MER

 5. 5. Varför Sverigedemokraterna? : En kvalitativ studie om Sverigedemokraternas väljare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Sociologiska institutionenStockholms universitet

  Författare : Anna Hauksson; Carina Johansson; [2011]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; missnöje; nationalism; populism; politikerförakt; invandring.;

  Sammanfattning : Stödet för Sverigedemokraterna har ökat för varje år sedan de bildades år 1988 och har för första gången kommit in i riksdagen år 2010. Få undersökningar har gjorts om Sverigedemokraternas väljare. LÄS MER