Sökning: "invasiva arter"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden invasiva arter.

 1. 1. Ekosystemtjänster från sjögräsängar i Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonas Hägg; [2018]
  Nyckelord :Östersjön; ekosystemtjänster; sjögräsängar; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Ecosystem services is a relatively unexplored term in environmental science and in the society as well. The concept can seem rather abstract and difficult to understand to the public but it does not have to be. LÄS MER

 2. 2. Bidrar spridningskorridorer till ökad biodiversitet? : en litteraturstudie över för- och motargument

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Fischer; [2017]
  Nyckelord :landskapsekologi; biologisk mångfald; biodiversitet; spridningskorridorer; korridorer; kanteffekter; konnektivitet; patch; fragmenterat landskap;

  Sammanfattning : Det av människan påverkade och fragmenterade landskapet präglas ofta av en låg konnektivitet där många habitat är isolerade, vilket innebär en risk för att arter dör ut och en minskad biologisk mångfald. Ett populärt verktyg för att öka konnektiviteten i landskapet är korridorer, och det är fokus för den här uppsatsen. LÄS MER

 3. 3. Morgondagens stadsträd : Med Gävle som exempel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Helen Jansson; [2017]
  Nyckelord :stadsträd; gatuträd; parkträd;

  Sammanfattning : Med tanke på stadsträdens stora betydelse för människan i både miljömässiga och hälsomässiga aspekter, har denna studie i syfte att utforska lämpliga stadsträdsarter/sorter med fokus på att förebygga för dagens och framtidens sjukdomsepidemier. Gävle ligger till grund för denna studie då det är av intresse att se vad som lämpar sig lite högre upp i Sverige, zon 4. LÄS MER

 4. 4. Inventering av kärlväxter i Vapnö grustäkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Sjövall; [2017]
  Nyckelord :Gravel pit; vascular plants; biodiversity; red list; Dianthus armeria; Lupinus polyphyllus; Fallopia japonica; Grustäkt; kärlväxter; biologisk mångfald; rödlistan; knippnejlika; Dianthus armeria; blomsterlupin; Lupinus polyphyllus; parkslide; Fallopia japonica;

  Sammanfattning : Höga kvävenedfall och förändringar inom jord- och skogsbruk har lett till igenväxning av svenska sandmarker. Sand- och grustäkter kan fungera som tillflyktsort för kärlväxtarter som är beroende av de torra och näringsfattiga markförhållanden som finns i sandmarker. LÄS MER

 5. 5. Invasivt växtmaterial : vägledning för val av träd och buskar i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :riskbedömning; introducerat; invasivt; växtmaterial; urban;

  Sammanfattning : Introducerade arter som sprider sig invasivt i sin nya miljö anses vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald i världen. I detta arbete studerades hur landskapsarkitekter genom kunskap om invasivt växtmaterial kan begränsa oönskad spridning i urbana miljöer. LÄS MER