Sökning: "inventering fastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden inventering fastigheter.

 1. 1. Att säkra rätten för den befintliga tunnelbanan : En studie av för- och nackdelar med möjliga rättighetslösningar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE); KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Elsa Einarsson; Helena Wallenrud; [2021]
  Nyckelord :metro; real property rights; three dimensional property; 3D property; easement; detailed development plan; plan provisions; tunnelbana; rättighetsupplåtelse; tredimensionell fastighet; 3D-fastighet; servitut; detaljplan; planbestämmelser;

  Sammanfattning : Den fastighetsrättsliga situationen för Stockholms befintliga tunnelbana är idag splittrad med många olika typer av rättigheter och där det i många fastigheter helt saknas rättighet. Det kan leda till problem i samband med exempelvis köp och underhållsarbeten. LÄS MER

 2. 2. Villkor för tvångsvis fastighetsreglering : En inventering av rättsfall med fokus på båtnadsvillkoret och förbättringsvillkoret

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristian Himo; [2020]
  Nyckelord :Betterment Condition; Coercive Rules; Land Law; Law of Real Estate; Property Law; Property Reallotment; Improvement Terms; Båtnadsvillkoret; fastighetsreglering; förbättringsvillkoret; tvångsregler; fastighetsjuridik; fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Property reallotment is a measure that is done in accordance with the FBL. Property reallotment may involve a change in the division of property. Esements can beformed, changed and canceled through property realloments and joint property units can be formed and changed. LÄS MER

 3. 3. Matchmaking för landsbygden : en studie i hur husinventeringsprojekt på landsbygden kan verka som en brobyggare mellan fastighetsägare och landsbygdsdrömmare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Pernilla Björverud; [2020]
  Nyckelord :nätverk; nätverksanalys; strukturella hål; sammanbindande socialt kapital; överbryggande socialt kapital; ödehus;

  Sammanfattning : Urbaniseringen har lett fram till situationen där en stor del av Sveriges landsbygd står idag, med ett minskande befolkningsantal och en ökande medelålder. För att servicefunktioner som affär och skola ska kunna upprätthållas på landsbygden behövs det invånare. LÄS MER

 4. 4. Herrelösa fastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anders Kristensson; Peter Rämsvik; [2020]
  Nyckelord :Herrelösa hus; inventering;

  Sammanfattning : En herrelös fastighet är en fastighet som saknar en rättmätig ägare med rättshandlingsförmåga att företräda den. År 2004 utförde Lantmäteriet på uppdrag av regeringen en undersökning för att ta reda på hur många herrelösa fastigheter det fanns i landet. LÄS MER

 5. 5. Tillväxt på gran och tall efter dikesrensning i Jönköpings län

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Ingvor Laila Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dike cleaning; dike; cleaning; growth; fir; numbers; growth; response.; Dikesrensning; dike; rensning; tillväxt; gran; tall; tillväxt; respons.;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört som ett examensarbete åt Skogsstyrelsen som en uppföljning på samråd för dikesrensning utförda på distrikt Jönköping från hösten 2004 till 2009. Följande saker har studerats: Hur uppfattades samrådet? Hur utfördes rensningen? Är markägaren nöjd med resultatet? Har skogen svarat på rensningen genom ökad tillväxt och i så fall hur snart och hur mycket? Har markfloran förändrats? Syns några andra positiva eller negativa effekter efter rensningen?Arbetet har utförts i två steg dels i form av en markägarintervju på 7 olika fastigheter och sedan som fältinventering med datainsamling. LÄS MER