Sökning: "inventory control"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden inventory control.

 1. 1. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER

 3. 3. Analysis and improvement of material handling in a highly customized multi-variant product-based production system

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Arjun Balasubramaniam; Naga Lakshmana Naidu Navuluri; [2020]
  Nyckelord :“Highly-customized multi-variant production system”; “Lean logistics”; “Warehouse management system”; “Organizational culture”; “Production Management”;

  Sammanfattning : Twenty first century manufacturing is characterized by customer specific products. Customers expect greater differentiation in the products that companies offer to them, thus changing the whole landscape of production. Greater the variety of products being offered to customers, greater is the complexity of shop floor operations. LÄS MER

 4. 4. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mätprecision, noggrannhet och effektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Lisa Lindberg; [2020]
  Nyckelord :skogsinventering; förstärkt verklighet; skogsteknologi; mätfel; skogsuppskattning;

  Sammanfattning : Skogsinventering kräver en del utrustning i fält där klave, höjdmätare och måttband är vanligt förekommande instrument. Med applikationen Arboreal skog kan skogs- uppskattning istället ske med mobiltelefonen som verktyg vid provyteinventering. LÄS MER

 5. 5. Karaktärsstyrkors relation till psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer samt dess association till könstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adina Olnert; Lisette Van Der Knaap; [2020]
  Nyckelord :positiv psykologi; karaktärsstyrkor; sociala och psykologiska arbetsplatsfaktorer; könstillhörighet; tidsbegränsad anställning; positive psychology; character strengths; social and psychological workplace factors; gender; fixed-term employment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan positivt värderade egenskaper och psykologiska och sociala faktorer i det svenska arbetslivet, på ett urval av 43 unga vuxna i åldern 19-29, med tidsbegränsad anställning. Vidare undersöktes huruvida relationen mellan dessa variabler skiljde sig åt beroende på könstillhörighet. LÄS MER