Sökning: "investering hotell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden investering hotell.

 1. 1. Energi- och kostnadsanalys av minskad ånganvändning på ett tvätteri

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Gabriella Nevala; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reducing energy consumption is interesting for all enterprises, mainly aimed to de-crease costs, but also to actively work for a better environment. This study aims to con-tribute to a reduced environmental impact and reduced energy costs by analyzing what measures can reduce the steam consumption at Berendsen Textil Service AB in Ockelbo. LÄS MER

 2. 2. Utredning av snödeponi med konstruerad våtmark : Undersökning av nya indikatorer och rutiner till kontrollprogram för Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Frida Öholm; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att minska energianvändningen är intressant för alla företag, främst med syfte att mins-ka kostnaderna, men även för att arbeta aktivt för en bättre miljö. Syftetmed denna stu-die är att bidra till en minskad miljöpåverkan och minskade energikostnader genom att analysera vilka åtgärder som kan minska ångförbrukningen på Berendsen Textilservice AB i Ockelbo. LÄS MER

 3. 3. Business plan for Kroken 9 and 11

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Eric Forsell; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The transformation of old industrial buildings have for some time been a work in progress in the inner city of Norrköping. Street between the Campus past Skvallertorget down to the neighborhood Knäppingsborg has undergone major changes. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö & hälsofrämjande faktorer - en studie av serviceföretagens verklighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Charlotte Eliason; [2006]
  Nyckelord :ergonomi; utbildning; hälsa; motion; friskvård; friskvårdsbidrag; arbetsmiljöpolicy; arbetsmiljö-verket; inspektion; åtgärder; olyckor; sjukfrånvaro; personalomsättning och ergonomiska förbättringar.; Economic planning; Ekonomisk planering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fyra stora hotell i Sverige arbetar med arbetsmiljöfrågor och hälsofrämjande faktorer. Uppsatsen utgår både från ett ledningsperspektiv och de anställdas perspektiv, och granskar vilka vinster båda parter kan göra genom att satsa mer på ovanstående områden. LÄS MER