Sökning: "investering kalkyl"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade orden investering kalkyl.

 1. 6. Effects of higher capital costs in local housing markets: Study in Täby, Upplands-Bro and Upplands Väsby municipality

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Niklasson; Linnéa Nordin; [2016]
  Nyckelord :Affordability; mortgage interest; capital; costs; household finances; housing market; amortization requirements; Betalningsförmåga; bolåneränta; kapitalkostnader; hushållsekonomi; bostadsmarknad; amorteringskrav;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to study the relationship between higher capital costs and the households' ability to repay their loans as well as how this affects the housing market. The work studies three areas in three different municipalities in the Stockholm region. LÄS MER

 2. 7. Investeringskalkylens roll : För beslutsfattare vid investering i energieffektiviserande åtgärder av flerbostadsfastigheter från miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Ludvigsson; Emil Jensen; [2015]
  Nyckelord :Energy efficiency; Million Programme; Multi Dwelling Units; MDU; Real estate; Decision making; Investment calculation; Energieffektivisering; Miljonprogrammet; Flerbostadsfastigheter; Beslutsfattande; Investeringskalkyl;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet syftar till bostadsbyggandet i Sverige mellan åren 1965 – 1974 där drygten miljon bostäder upprättades, varav majoriteten var flerbostadsfastigheter. Vid upprättandetav miljonprogrammets bostäder prövades nya arbetsmetoder och inga krav ställdes påenergiförbrukning. LÄS MER

 3. 8. Optimering av balkonginfästningar : ComBAR glasfiberförstärkt polymerplast som armering i betong

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Rekar Dilanson; [2014]
  Nyckelord :Energy flow; Payback-method; Cantilever balconies; Glass fibre reinforced polymer;

  Sammanfattning : I samband med EU-direktivs mål att reducera energikonsumtionen med 20 % fram till år2020 har kraven i Boverkets byggregler skärpts för energianvändningen i Sverige. Dessa kravhåller den totala energiförbrukningen i sektorn bostäder och service på jämn nivå trots attdet sker en ständig ökning av antalet bostäder. LÄS MER

 4. 9. Projektering av urban vindkraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Magnus Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport presenterar, på uppdrag av Umeå Energi, projekteringen av ett urbant vindkraftverk. Första delen av rapporten beskriver kortfattat teorin bakom urban vindkraft och dess skillnader mot storskalig vindkraft. Andra delen redovisar projekteringen av ett vindkraftverk placerat på Strömpilenområdet i Umeå. LÄS MER

 5. 10. UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS : En undersökning av investeringskalkylen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mika Mattila; Sofia Nyström; [2009]
  Nyckelord :kalkyl; investering; prognos; förväntningar; startvärden; känslighetsanalys; samhällsekonomiska effekter;

  Sammanfattning : Beslutet om att bygga Uppsala Konsert och Kongress har varit ett omdebatterat ämne i Uppsala där kritik har framförts mot bland annat de kalkyler som varit en del av beslutsunderlaget till investeringen. Kritiker uttryckte att om beslutsfattarna hade fått en mer rättvisande bild av intäkterna och kostnaderna, hade beslutet om att uppföra byggnaden aldrig gått igenom. LÄS MER