Sökning: "investering småföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden investering småföretag.

 1. 1. Småföretags investeringsbeslut inom dagligvaruhandeln : En studie om hur småföretag inom dagligvaruhandeln investerar och hanterar risker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Bethiso; Hasan Dalbudak; [2019]
  Nyckelord :Investment; investment decision; investment process; risks; risk management; financing; net present value; contingency theory; prospect theory; pay-off-method; small business and the grocery trade; Investering; investeringsbeslut; investeringsprocess; risker; riskhantering; finansiering; net present value; kontigensteorin; prospektteorin; pay-off-metoden; småföretag och dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose is to create an understanding of the approaches that small business decision makers implement and what reasoning they use for investment projects. Furthermore, it should also provide an insight into how the companies' risk management that is associated with it goes to. LÄS MER

 2. 2. Investeringsprocessen i småföretag : En studie om investeringsbeslutfattande i restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dayhana Marquez; Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Behavioural Finance; investment decision-making process; capital budgeting decision tools; covariance analysis; rationality; bounded rationality.; Behavioural Finance; investering; investeringsprocess; investeringskalkyl; kovariansanalys; rationalitet; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Investeringar är grunden i ett företag och därmed är investeringsprocessen ett intressant fenomen att titta närmare på. Efter att ha studerat litteratur och tidigare forskning, som tar upp problematiken i investeringsprocessen, framkom att beslutsfattarens roll är en väsentlig del vid investeringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på småföretag : En kvalitativ undersökning av arbetsmiljöansvarigas attityder till SAM på fyra småföretag

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Linnea Swedman; [2017]
  Nyckelord :systematic work environment management; small businesses; attitudes; qualitative content analysis; systematiskt arbetsmiljöarbete; småföretag; attityder; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt svensk lagstiftning ska alla arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Även om majoriteten av arbetsgivare anser att de följer lagens krav, visar såväl arbetsmiljöverkets statistik som empiriska undersökningar att detta inte alltid är fallet. LÄS MER

 4. 4. Ju fler kockar, desto sämre soppa - Möjligheterna för de ursprungliga ägarna i ett gräsrotsfinansierat aktiebolag att bibehålla kontrollen och inflytandet över bolaget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Lindblad; [2014]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolagsrätt; crowdfunding; Equity crowdfunding; Seed-funding; Gräsrotsfinansiering; Såddfinansiering; Sådd-finansiering; Röstvärdesdifferentiering; Entreprenörer; Start-ups; småföretag; kapitalanskaffning; bolagsordning; aktieägaravtal; ABL; Spritt ägande; Minoritetsägare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avkastningsbaserad gräsrotsfinansiering är en kapitalanskaffningsmetod där små- och nystartade privata aktiebolag via en internetbaserad plattform tar in kapital från många mindre investerare, som i gengäld förvärvar aktier i bolaget. Gräsrotsfinansiering är en effektiv metod, men efter genomförd finansiering är det lilla privata aktiebolaget oftast behäftat med en stor aktieägarkrets, någon som kan skapa organisatoriska bekymmer men det försämrar även bolagets förutsättningar för kommande riskkapitalanskaffning. LÄS MER

 5. 5. Stora beslut för små företag : Investeringsprocessen i småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tobias Lindeborg; Edin Mutilovic; Andreas Hedlund; [2014]
  Nyckelord :investeringsprocess; investeringsbeslut; småföretag; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Investeringar inom tillverkningsbranschen har en stor betydelse för tillväxttakten i  samhället. En stor andel av företagen är småföretag vilka representerar en femtedel av totala BNP och antalet arbetstagare i Sverige. LÄS MER