Sökning: "investeringsskyddsavtal"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet investeringsskyddsavtal.

 1. 1. EU-interna investeringsskyddsavtals (in)kompatibilitet med unionsrätten - Med fokus på skiljenämnders behörighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zorba Hållsten; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; investeringsrätt; investeringsskyddsavtal; BIT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbitration agreements contained in bilateral investment treaties between EU member states have been under the EU Commission’s critical review since the beginning of the twenty-first century. The Commission considers that these treaties conflict with the EU treaties, inter alia because they may lead arbitration tribunals to apply EU law outside the control of the European Court of Justice. LÄS MER

 2. 2. Ett särskilt investeringsskydd på EU:s inre marknad : Relationen mellan intra-EU BIT och EU-rätten med hänsyn till principen om ömsesidigt erkännande och förtroende

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hanna Medelius; [2018]
  Nyckelord :investment law; bilateral investment treaties; intra-EU BIT; FDI; foreign direct investment; mutual trust; mutual recognition; EU law; free movement of capital; investment dispute settlement; investor state dispute settlement; ISDS; Micula; Achmea; investeringsrätt; bilaterala investeringsskyddsavtal; intra-EU BIT; FDI; direktinvesteringar; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; fri rörlighet för kapital och betalningar; EU-rätt; tvistelösningsmekanism; ISDS-klausul; Micula; Achmea;

  Sammanfattning : När en investerare vill investera utomlands finns många risker som måste beräknas, analyseras och hanteras. Utöver olika ekonomiska risker finns politiska risker. En investerare kan, för att hantera dessa politiska risker, välja att investera i en stat med vilken Sverige har ett bilateralt investeringsskyddsavtal. LÄS MER

 3. 3. Lagstiftning i allmänhetens intresse och rätten till rättvis och skälig behandling : - ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Märta Landegren; [2017]
  Nyckelord :Investeringsrätt; fair and equitable treatment; rättvis och skälig behandling; nationell lagstiftning;

  Sammanfattning : Sverige är idag part i ett flertal bilaterala investeringsskyddsavtal med länder världen över. Dessa avtal skyddar investerare som placerar kapital över landsgränserna. Avtalen ger ett långtgående skydd på så sätt att investerare ges rätt att vid tvist föra värdstaten inför internationell skiljenämnd. LÄS MER

 4. 4. Postkoloniala staters suveränitetsanspråk i ny form – En studie av suverän maktutövning över allmänintressen och internationellt investeringsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Hult; [2015]
  Nyckelord :folkrätt; internationell investeringsrätt; allmänintressen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har en debatt pågått om det skydd utländska investerare erhåller inom ramen för bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT) och tvistlösningsmekanismen ISDS. I debatten har kritik framförts mot att investeringsskyddet i för stor utsträckning gynnar investerarens ekonomiska intressen, samtidigt som allmänintressen i värdstater till investeringar missgynnas genom att statens lagstiftningsutrymme begränsas. LÄS MER

 5. 5. Bilaterala investeringsskyddsavtal : Strävan efter en balans mellan intressen för suveräna stater och enskilda investerare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sixto Rios; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER