Sökning: "involuntary change"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden involuntary change.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Håkansson; Emma Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Infertility; Women; Infertilitet; Kvinnor; Ofrivillig barnlöshet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Ofrivillig barnlöshet har visats vara en faktor som kan ha en negativ inverkan på kvinnors psykiska hälsa och sociala liv. Eftersom sjuksköterskor kan komma att möta dessa kvinnor i vården, oavsett arbetsplats, är det viktigt att känna till hur upplevelsen av ofrivillig barnlöshet kan påverka dessa kvinnors liv. LÄS MER

 2. 2. Män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Lindberg; Josefin Frank; [2017]
  Nyckelord :Coping; experience; female; infertility; male; Coping; infertilitet; kvinnor; män; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infertilitet är när en man och kvinna under minst tolv månader av regelbundna oskyddade samlag inte lyckas åstadkomma en planerad graviditet. Det är ett vanligt problem som drabbar mellan tio till femton procent av alla par.  Syfte: Syftet var att beskriva män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av chorea och dess påverkan på fysisk aktivitet hos fem personer med Huntingtons sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Edlund; Tobias Wahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Huntington s disease; chorea; physical activity; experiences; interview; Huntingtons sjukdom; chorea; fysisk aktivitet; upplevelser; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huntingtons sjukdom innebär ofta såväl motoriska, kognitiva som psykiatriska symtom. Chorea är ett tidigt motoriskt symtom och innebär överrörelser som kan förekomma i hela kroppen. Få studier beskriver den subjektiva upplevelsen av chorea. LÄS MER

 4. 4. Att leva med motstånd - Förvärvad hjärnskada ur ett psykologiskt samt karriärteoretiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Jane Beckman; [2017]
  Nyckelord :Funktionshinder; Förvärvad hjärnskada; Karriärövergång; Känsla av sammanhang; SCCT;

  Sammanfattning : Att drabbas av förvärvad hjärnskada kan medföra begränsningar på arbetsmarknaden där individen inte längre har som alternativ att återgå till tidigare arbete och därmed tvingas göra nya karriärval. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur personer med förvärvad hjärnskada upplever och hanterar den karriärförändring skadan medfört samt vilka faktorer som kan ha betydelse för dem i skapandet av ny karriär. LÄS MER

 5. 5. Ett lidande med många ansikten : Personers upplevelse av att leva med ALS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andrea Karlström; Nathalie Tiderman; [2016]
  Nyckelord :Acceptance; Amyotrophic lateral sclerosis; experience; pathographies; suffering; Acceptans; Amyotrofisk lateralskleros; lidande; patografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurologisk sjukdom, där de motoriska nervcellerna bryts ner och påverkar den viljestyrda muskulaturen. Sjukdomen kan leda till förlamning och andningssvikt, vilket kan debutera inom loppet av tre till fem år. LÄS MER