Sökning: "involvera barn i planering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden involvera barn i planering.

 1. 1. Från barn till vuxen. Om övergångar i den psykiatriska vården

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susann Engman; Anna Nordberg; [2020-10-19]
  Nyckelord :ungdomar psykiska hälsa; övergång; vuxnas psykiska hälsa och familj;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka vårdpersonal och enhetschefers erfarenheter av över-gången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes med två fokusgrupper med åtta vårdpersonal och individuella intervjuer med fyra enhetschefer. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Nee; [2020]
  Nyckelord :skolgård; förskolegård; växter; växtetablering; vegetation; gröna gårdar;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Uppsatsen redovisar en studie av situationen gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län, som ämnar ringa in betydelsefulla faktorer och lämpliga tillvägagångssätt för en lyckad växtetablering och för att kunna skapa grönare gårdar. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet och inflytande i förskolan - fyra förskollärare berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Andrén; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; barn; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskollärares arbete med barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet utifrån tre frågeställningar; Hur beskriver förskollärare barns delaktighet och inflytande? Hur möjliggör förskollärare barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet? Vilka hinder upplever förskollärare i arbetet kring barns delaktighet och inflytande? Studien har en kvalitativ metodansats och bygger på tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande vilka också är viktiga centrala begrepp då de utgör teorin. Empirin i studien grundar sig på fyra förskollärares uppfattningar om barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Samordning för barn och ungdomar med frekvent behov av sjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Hanna Nilsson; Julia Johansson; [2014]
  Nyckelord :Logistics; Coordination; Swedish health care; Lean Healthcare; Logistik; Samordning; Svensk hälso- och sjukvård; Lean Healthcare;

  Sammanfattning : Purpose- The purpose of this project is to contribute to the knowledge of creating customer value through streamlining and coordination of patient flows for children and youth with frequent need of care on child and youth medical clinics.Method- One of the methods used for achieving the project's purpose is a case study on the Child and Youth Medicine Clinic at Länssjukhuset Ryhov in Jönköping. LÄS MER

 5. 5. "Vad vill du göra idag?" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolans planering av aktiviteter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Elovsson Halt; Linda Bosell; [2014]
  Nyckelord :delaktighet; förskola; inflytande; planering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolans planering av aktiviteter. Vi utgick från en kvalitativ forskningsstrategi och metoden vi använde oss av var semistrukturerade intervjuer. I studien har åtta förskollärare vid fyra olika förskolor intervjuats. LÄS MER