Sökning: "involvera barn i planering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden involvera barn i planering.

 1. 1. Barns delaktighet och inflytande i förskolan - fyra förskollärare berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Andrén; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; barn; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskollärares arbete med barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet utifrån tre frågeställningar; Hur beskriver förskollärare barns delaktighet och inflytande? Hur möjliggör förskollärare barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet? Vilka hinder upplever förskollärare i arbetet kring barns delaktighet och inflytande? Studien har en kvalitativ metodansats och bygger på tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande vilka också är viktiga centrala begrepp då de utgör teorin. Empirin i studien grundar sig på fyra förskollärares uppfattningar om barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Samordning för barn och ungdomar med frekvent behov av sjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Hanna Nilsson; Julia Johansson; [2014]
  Nyckelord :Logistics; Coordination; Swedish health care; Lean Healthcare; Logistik; Samordning; Svensk hälso- och sjukvård; Lean Healthcare;

  Sammanfattning : Purpose- The purpose of this project is to contribute to the knowledge of creating customer value through streamlining and coordination of patient flows for children and youth with frequent need of care on child and youth medical clinics.Method- One of the methods used for achieving the project's purpose is a case study on the Child and Youth Medicine Clinic at Länssjukhuset Ryhov in Jönköping. LÄS MER

 3. 3. "Vad vill du göra idag?" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolans planering av aktiviteter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Elovsson Halt; Linda Bosell; [2014]
  Nyckelord :delaktighet; förskola; inflytande; planering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolans planering av aktiviteter. Vi utgick från en kvalitativ forskningsstrategi och metoden vi använde oss av var semistrukturerade intervjuer. I studien har åtta förskollärare vid fyra olika förskolor intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Att aktivt involvera ungdomar i gestaltningsprocessen : med interaktiv mobilteknik som verktyg för medborgardialog, exemplet Västerholmsstråket, Skärholmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nejra Lagumdzija; [2013]
  Nyckelord :medborgardialog; deltagande; inflytande; citizens’ dialogue; mobilteknik; interaktiv teknik; ungdomar; barn; gestaltning; gestaltningsprocess; planering; Skärholmen; Västerholmsstråket ;

  Sammanfattning : De senaste åren har jag fascinerats över relationen mellan människan och landskapet. Jag tror starkt på att brukarna måste ha en betydande roll i planering och gestaltning av offentliga platser och jag är långt ifrån ensam om att tro på medborgardialogen som nyckeln till det hållbara samhället. LÄS MER

 5. 5. Integration genom fysisk planering : Ungdomars inflytande i byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Jamshid Ardalan; Labeat Bickaj; Tjener Khalil; [2011]
  Nyckelord :Ungdomar; segregation; integration; offentliga rum; all-aktivitetshus; inflytande;

  Sammanfattning : We live in a time where the influence of citizens is taking a larger role in the spatial planning. The Swedish laws, such as PBL, deals with matters of citizen participation which advocates that the youth should be included in the consultation circuit, but there is no directive given. LÄS MER