Sökning: "involvering av anställda"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden involvering av anställda.

 1. 1. "Jag skulle vilja påstå att det är väldigt personberoende" - En kvalitativ undersökning om fackets delaktighet vid en chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jesper Stien; Hugo Gejervall; [2020]
  Nyckelord :Chefsrekrytering; Facket;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur fackets roll/påverkan ser ut vid en chefsrekrytering i en privat verksamhet utifrån ett arbetsgivarperspektiv samt om det finns en problematik eller nytta med fackets delaktighet i en chefsrekrytering. Då den övervägande delen av den svenska arbetsmarknaden grundar sig i förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är det intressant att undersöka fackets påverkan i en chefsrekrytering. LÄS MER

 2. 2. Förstudie till implementering av ISO 14001:2015 : Examensarbete 2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Fredrik Holmström; Jakob Hoffsten; [2020]
  Nyckelord :Critical Factors; EMS; Environmental Management System; Implementation; ISO 14001:2015; ISO 14001:2015; Miljöledningssystem; MLS; Implementering; Kritiska Faktorer;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att skapa ett underlag för små företag som ska implementera ISO 14001, genom att undersöka och identifiera kritiska faktorer samt lösningar för att överkomma dessa. Resultatet av studien kommer sedan användas för att skapa ett ramverk till små företag när de implementerar miljöledningssystemet ISO 14001:2015. LÄS MER

 3. 3. Medborgardialog med unga i Linköpings kommun : Metoder för att involvera unga i samhällsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Edvin Danielsson; Jacob Landin; [2020]
  Nyckelord :Public participation; involvement; youths; societal groups; dialogue methods; Medborgardialog; involvering; ungdomar; samhällsgrupper; dialogmetoder;

  Sammanfattning : Every other youth in Sweden doesn't feel included in society. Youths don't feel represented or visible in the societal development, and urban planners find it hard to include youths in planning processes. LÄS MER

 4. 4. Sponsring av idrottsevenemang som ett internt verktyg : En kvalitativ studie om hur Vasaloppets huvudsponsorer använder sponsring internt för att påverka de anställdas arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Carl Sköld; Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :sponsorship; sport event sponsorship; internal marketing; work motivation; staff pride; employee engagement; values; sponsring; sponsring av idrottsevenemang; intern marknadsföring; arbetsmotivation; stolthet; engagemang; värderingar;

  Sammanfattning : Sponsring av idrottsevenemang innefattar ett ömsesidigt utbyte mellan sponsorn och idrottsevenemanget vilket gör att sponsring blir aktuellt både i idrottsvärlden och företagsvärlden. Företag som sponsrar idrottsevenemang kan arbeta med sponsringen både externt och internt. LÄS MER

 5. 5. När blir användningen av medieteknik en källa till teknostress för lärare vid universitet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anna Wallander; [2019]
  Nyckelord :Stress; universitet; lärare; organisatoriskt förändringsarbete; teknostress; tekno-stressorer; teknostress-hämmare; Canvas och e-postmeddelande;

  Sammanfattning : Forskning kring arbetsrelaterad stress visar att teknik, tekniska system och program är faktorer som kan komma att orsaka stress hos anställda. Vid universitet har utvecklingen av teknik haft stort inflytande vilket skapar utmaningar för lärare och organisationen att integrera och hantera tekniska förändringar på ett hälsosamt sätt. LÄS MER