Sökning: "involvering av anställda"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden involvering av anställda.

 1. 1. Samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör - Centrala faktorer och långsiktiga relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Marie Persson; [2019]
  Nyckelord :Produktionsprocessen; Partnering; Lean Construction; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören. LÄS MER

 2. 2. Involvering av franchisetagare i produktutvecklingsprocessen - Rekommendationer för ICA Sverige

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karin Erninger; Frida Wikner; [2018]
  Nyckelord :Franchise; customer integration; employee involvement; knowledge; ICA; Franchise; kundintegrering; involvering av anställda; kunskap; ICA;

  Sammanfattning : Forskning visar på betydande fördelar för företag som involverar sina kunder i de värdeskapande processerna, och som tar tillvara på sina anställdas kreativitet och kunskap. Tyvärr så misslyckas många företag med detta. LÄS MER

 3. 3. Tidsplanering inom Installationsområdet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Stefan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Tidsplanering inom Installationsområdet Författare: Stefan Karlsson Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Berggren, Licentiate in Engineering, Skanska Sverige AB Frågeställningar: • Hur arbetar projekt i dagsläget med tidsplanering under tidiga skeden av anbud och projektering när alla förutsättningar inte är kända? • Vilka är de vanligaste problemen vid tidsplanering inom installationsområdet och varför uppstår dem? • Vilka verktyg och åtgärder skulle kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister? Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidsplaneringen inom installationsområdet på ett entreprenadföretag sker, vilka vanliga problem som brukar uppstå vid tidsplanering av installationer och varför de uppstår samt att identifiera vilka verktyg och åtgärder som skulle underlätta planeringsarbetet inom installationer för ett entreprenadföretags planerings- och installationsspecialister. Metod: För genomförandet av studien har en fallstudie tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karl Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :sociala konsekvensbedömningar; sociala konsekvensbeskrivningar; sociala konsekvensanalyser; medborgardeltagande; kommunikativ planering; hållbar stadsutveckling; miljökonsekvensbeskrivningar;

  Sammanfattning : Social konsekvensbedömning är en arbetsmodell som syftar till att lyfta sociala aspekter, åtgärder och konsekvenser kring utvecklingen av projekt, program eller planer. I den internationella litteraturen finns olika synsätt som dominerar tillämpningen av sociala konsekvensbedömningar (hädanefter SKB) där betoningen antingen ligger på konsekvensbedömningen per se och det slutdokument som levereras eller på processen med de olika intressenter och aktörer som kan påverkas av sociala konsekvenser (Lockie 2001). LÄS MER

 5. 5. Design and Facilitation of Event-Based Open Innovation : A study about regular company arrangements for enhanced innovativeness

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Hermann; [2018]
  Nyckelord :Fuzzy Front End; Innovation Management; New Product Development; Event-Based innovation; Idea Jams; Hackathons; Fuzzy Front End; Innovation Management; Produktutveckling; Event-Based Innovation; Idea Jam; Hackathons;

  Sammanfattning : Den tidiga fasen av företags innovationsprocess har fått stor uppmärksamhet i modern akademisk forskning. Det diskuteras hur man strukturerar denna fas kallad “fuzzy front end” kopplat till innovation och även ett koncept som allmänt kallas “öppen innovation” har introducerats - involvering av tredje parts individer i utvecklingsprocessen. LÄS MER