Sökning: "iordningställande av läkemedel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden iordningställande av läkemedel.

 1. 1. Kvalité och säkerhet vid iordningställande av parenterala läkemedel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Isabella Forsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns många fördelar med parenteral administrering, exempelvis ger det hög biotillgänglighet och snabb systemisk insättning. Men eftersom kroppens naturliga försvarsbarriärer förbigås kan kontaminerade parenterala läkemedel leda till allvarlig patientskada eller i värsta fall död. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelshantering. Faktorer som påverkar iordningställande och administrering av läkemedel inom sluten vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Adina Noghi; Theres Willman; [2016-01-14]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; avbrott; ordination; läkemedel; hantering; riskfaktorer; Drugs; management; interrupting; prescription; risk factors; work environment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerheten har alltid varit ett aktuellt ämne. Det förekommer vårdskador inom slutenvård. Bristande läkemedelshantering är en bidragande faktor. Sjuksköterskan har huvudansvaret för läkemedelshantering. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering på Hematologens vårdavdelning : En kvalitativ studie av sjuksköterskornas roll inom säkerhetsarbetet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Larsson; [2011]
  Nyckelord :patientsäkerhet riskanalys läkemedelshantering;

  Sammanfattning : Sjukvårdsverksamhet i Sverige är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) ålagd att ha rutiner för avvikelse- och riskhantering för att förbättra patientsäkerheten. Traditionellt har risk- och olycksanalyser fokuserat på ett syndabockstänkande där enskilda individer setts som orsaken till många olyckor. LÄS MER