Sökning: "ipa mående"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ipa mående.

 1. 1. Att förlora sin barndom och få hjälp att hitta den på nytt - en kvalitativ studie om psykodynamisk barnterapi efter trauma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mahnaz Changolh; Camilla Liedberg Dannhusen; [2021]
  Nyckelord :trauma; anknytning; mentalisering; lek; psykodynamisk barnterapi; attachment; mentalization; play; psychodynamic childtherapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att närma oss hur psykodynamiskt inriktade terapeuter som arbetar med barn med traumatiska erfarenheter, upplever sin kliniska verklighet och att få en inblick i på vilket sätt psykodynamisk barnterapi kan göra skillnad för dessa barn. Studien är uppbyggd på en kvalitativ grund och utgår från tolkande fenomenologisk anlays, IPA, (Interpretative Phenomenological Analysis). LÄS MER

 2. 2. Att blogga om psykisk ohälsa - ett sätt att hjälpa och bli hjälpt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kajsa Dellgran; Siri Persson; [2018]
  Nyckelord :internet; blogg; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; narrativ; hanteringsstrategi; sociala medier; självbild; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska hur personer med psykisk ohälsa beskriver betydelsen av att blogga om personliga erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som lever med psykisk ohälsa och skriver en blogg om det. Materialet analyserades utifrån tolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER

 3. 3. "Vi ges inte möjlighet att arbeta utifrån patientens behov" -en intervjustudie med terapeuter inom Vårdval psykoterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karina Bäckström; [2018]
  Nyckelord :vårdval psykoterapi; KBT kort; moralisk stress; samvetsstress; primärvård; Social Sciences;

  Sammanfattning : Svensk sjukvård har i enlighet med LOV, lag om valfrihet, upprättat avtal för privata aktörer att bedriva vård med offentlig finansiering. Vid psykisk ohälsa på primärvårdsnivå finns inom region Skåne Vårdval psykoterapi. LÄS MER