Sökning: "ipad småbarn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ipad småbarn.

 1. 1. Jag ska spela in den bästaste gitarren!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Johansson; Emma Lien; [2016]
  Nyckelord :musik; musikskapande; digitala verktyg; förskola;

  Sammanfattning : Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat och det märks inte minst på hur barnen snabbt lär sig dessa verktyg och kunskaper. Det digitaliserade samhället kan ses som en tillgång i barns lärande och i samband med pedagogerna på avdelningens intresse för musik var detta en självklarhet för oss att sammankoppla dessa två ämnen. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns interaktion och kommunikation med iPad : En kvalitativ observationsstudie om barns användande av iPad på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisa Hjort; Eva Lind; [2014]
  Nyckelord :interaction; communication; iPad; tablet; toddlers; interplay; learning; interaktion; kommunikation; iPad; surfplatta; småbarn; samspel; lärande;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studiens syfte var att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid användning av iPad. Observationer har skett på tre olika förskolor som aktivt använder iPad i sin verksamhet. Studien har utgått ifrån sociokulturella teorin om att barn lär av varandra i interaktion. LÄS MER

 3. 3. IKT i förskolan : - föräldrars förhållningssätt till surfplattan som pedagogiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Eva Borbely; [2013]
  Nyckelord :tidig barndom; utbildning; småbarn; lärande; medier; iPad; spela;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka och få djupare kunskap om Informations- och kommunikationsteknikens påverkan på småbarns lärande samt att få en uppfattning om hur föräldrar/vårdnadshavare förhåller sig till en implementering av iPad som pedagogiskt verktyg i förskolan.   För att nå studien syfte och få svar på och dess frågeställningar har jag valt att studera olika forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, samt avhandlingar och annan litteratur som är direkt kopplade till mitt syfte inom mitt ämnesval. LÄS MER