Sökning: "irene nilsson porten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden irene nilsson porten.

  1. 1. Lära för livet - matematik i skolan och i vardagen : Erfarenheter hos elever i gymnasiesärskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Irene Nilsson Portén; [2015]
    Nyckelord :Mild Intellectual Disability; pupils experiences; mathematics teaching; Upper Secondary Special School; social constructionistic perspective.; Lindrig utvecklingsstörning; elevers erfarenheter; matematikundervisning; gymnasiesärskolan; socialkonstruktionistiskt perspektiv.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva erfarenheter elever i gymnasiesärskolan har av ämnet matematik. Den teoretiska ansatsen utgår från grunderna i konstruktionismen och Berger och Luckmann's (2008) kunskapssociologiska förhållningssätt. LÄS MER