Sökning: "isärkoppling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet isärkoppling.

 1. 1. ”Hon borde ta sånt här på stort allvar, företaget skriver ju att det är emot sånt här…” - Kvinnors upplevelser av arbetsgivarens arbete kring trakasserier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mimmi Åkerfeldt; Linnéa Antonsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med #Metoo blev trakasserier på arbetsplatsen ett högaktuellt och omdiskuterat ämne. Den rådande lagstiftningen ställer krav på att arbetsgivare ska tillhandahålla riktlinjer och rutiner som syftar till att minska förekomsten av trakasserier. LÄS MER

 2. 2. Sant eller falskt? En kvalitativ studie av bilden gällande jämställdhetsarbete på ett strategiskt och operativt plan inom tre företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Albín; Robert Andersson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; diskrepans; legitimitet; löskoppling; isärkoppling; isomorfismer; kompensationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera huruvida diskrepans uppstått kopplat till bilden av jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom tre utvalda företag. Utifrån detta ämnar vi även att undersöka hur denna diskrepans uppstått och om företagen gör något för att kompensera för denna diskrepans och, om så, vad. LÄS MER

 3. 3. Lokal översättning av Aktivitetsbaserat arbetssätt : En kvalitativ studie om ledningens perspektiv på anpassningen av en rationell myt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Källgren; Oskar Agné; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat arbetssätt; rationell myt; översättning; isärkoppling; återkoppling; institutionell teori;

  Sammanfattning : Ett aktivitetsbaserat arbetssätt har växt fram som ett nymodigt och populärt organisationskoncept, både inom privat och offentlig sektor. Konceptet, likt många andra managementkoncept, kan vara problematiska att anpassa i den lokala kontexten. Inte minst med tanke på traditionella institutionella motsättningar. LÄS MER

 4. 4. Organisationsförändring för ett mer kvinnofrämjande ishockeysverige : En fallstudie utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Nyinstitutionell teori; Legitimitet; Isomorfism; Rationaliserade myter; Isärkoppling; Svenska Ishockeyförbundet; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utvecklas företag och organisationer ständigt och samhället ställer stora krav på organisationer, allt från att vara mer miljömedvetna till att skapa en mer genusmedveten marknad. Detta innebär i stor utsträckning att organisationer måste förändras för att efterleva de krav som ställs på dem. LÄS MER

 5. 5. Med uppdrag att anta utmaningen : Strategier och förutsättningar för första linjens chef inom kommunal äldreomsorg för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov i en föränderlig tid

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Kristina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; första linjens chef; kommun; äldreomsorg; agentskap; institutionell teori; kritisk realism; analytisk dualism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och förklara strategier och förutsättningar för första linjens chef inom kommunal äldreomsorg för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt. Studien avser att besvara syftet utifrån följande frågeställningar. LÄS MER