Sökning: "isabelle falk sadek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden isabelle falk sadek.

  1. 1. Reklam -­‐ a matter out of place? En kvalitativ studie om användarnas inställning till reklam på Facebook

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Wignell Johanna; Isabelle Falk Sadek; Petra Hamnered Viita; [2013-09-23]
    Nyckelord :individualisering; Facebook; identitet; annonser; newsfeed; profil; användare; dela; gilla; reklam;

    Sammanfattning : Titel: Reklam – a matter out of place En kvalitativ studie om användarens inställning om reklam på Facebook Författare: Johanna Wignell, Isabelle Falk Sadek, Petra Hamnered Viita Uppdragsgivare: Nowa Kommunikation Kurs: Medie-­‐ och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för jouralistik, Medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 12 694 (exklusive executive summary, referenser och bilagor) Syfte: Att undersöka användarens uppfattning om reklam på Facebook. Metod: Kvalitativ studie med fokusgruppsamtal, samtals intervjuer och deltagande observationer Material: Analys av samtalsintervjuer och observationer av sammanlagt sju personer samt tre fokusgruppsamtal om sammanlagt tretton personer Huvudresultat: Det har visat sig att i vår studie har kontexten och ålder stor betydelse för inställningen till reklamen. LÄS MER