Sökning: "iscensättningar"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade ordet iscensättningar.

 1. 6. Upplevelse av historiska iscensättningar : Museers framställningar om förväntat lärande genom studiebesök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Ringsgård; [2015]
  Nyckelord :Historiedidaktik; externa verksamheter; museum; textanalys; studiebesök;

  Sammanfattning : Att ta undervisningen utanför skolans väggar är ingen ny metod för lärande. Studiebesök är en pedagogisk metod som ger tillfälle att byta miljö, uppleva och hantera praktiska aktiviteter. Syftet med studien är att undersöka museers syn på förväntat lärande genom studiebesök. LÄS MER

 2. 7. En auteurstudie av ljus- och iscensättningar i Gregg Arakis The Living End, Nowhere och Mysterious Skin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Nordin Sundberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om ljus- och iscensättningar i delar av tre filmer av regissören Gregg Araki. Syftet med denna uppsats är att genom filmanalytiska tillvägagångssätt undersöka hur Gregg Araki som queerfilmsskapare använder ljus- och iscensättningar för att etablera generella Arakiska stildrag. LÄS MER

 3. 8. Att iscensätta lärande i estetiska ämnen. Ett exempel från bildområdet

  Master-uppsats,

  Författare :Margaretha Häggström; [2013-02-18]
  Nyckelord :lärande; estetiska lärprocesser; multimodalitet; visuell litteracitet; iscensättning;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att identifiera det specifika lärande som elever kan erövra och kommunicera genom estetiska lärprocesser i bildämnet, sett ur en bildlärarstudents perspektiv, baserat på två bilduppgifter studenten planerat och genomfört under sin praktikperiod på en gymnasieskola. Ett underställt syfte är att urskilja lärarstudentens uppfattning om lärande, kopplat till dennes utbildning. LÄS MER

 4. 9. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. ”Det känns som man är mellan den stressade staden och den lugna skogen” : En studie om när en konstnärlig metod används ämnesövergripande i grundskolans senare år

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Eva Blad; [2012]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; diskursanalys; grundskola; konstnärlig metod; multmodalitet; socialkonstruktionism; visuell kultur; ämnesövergripande tema;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att se vad som händer när elever använder sig av en konstnärlig metod i grundskolans senare år och förankra den undersökta undervisningsmetoden på en vetenskaplig grund. Studiens teoretiska ram utgörs av socialkonstruktionismen och visuell kultur. LÄS MER