Sökning: "iskrimineringsgrunderna"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet iskrimineringsgrunderna.

  1. 1. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
    Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER