Sökning: "islam utöva"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden islam utöva.

 1. 1. Religiös identitet i den svenska skolan. : Muslimska flickor i den svenska skolan: möjligheter och utmaningar med religiös identitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Maya Andersson Fremén; [2020]
  Nyckelord :Religiös identitet; Religiös proximitet; Religionsdidaktik; Muslimska kvinnor;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att intervjua fyra muslimska tjejer för att ta reda på muslimska flickors upplevelse av att ha en religiös identitet i den svenska skola, vilka utmaningar och möjligheter de har till att utöva sin religiösa identitet, hur de upplever att andra elever uttrycker sig om islam samt på vilka sätt skolan kan underlätta för muslimska elever som vill praktisera islam. Valet av metod var att utföra en kvalitativ fokusgruppsintervju med muslimska ungdomar mellan 13-15 år som genomfördes på deltagarnas skola med hjälp av ljudupptagning som därefter transkriberades. LÄS MER

 2. 2. Slakt i Guds namn - En kritisk granskning av djurskyddslagens förenlighet med artikel 9 EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Zarén; [2018]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Religionsfrihet; Religiös slakt; Djurskydd; European Court of Human Rights; Mänskliga rättigheter; Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Religiös slakt påbjuds inom både islam och judendom. Gemensamt för dessa metoder är att djuret ofta slaktas utan föregående bedövning. Denna slakt är i Sverige förbjuden enligt 14 § djurskyddslagen (1988:534). Samtidigt stadgas i artikel 9 EKMR rätt till religionsfrihet. LÄS MER

 3. 3. Spelar det roll att få spela boll? En jämförelse mellan Qatar- och Saudiarabiens investeringar i damsport

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axelina Larsson; Alice Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sport; Saudiarabien; Qatar; Feminism; Jämställdhet; Institutioner; Islam; Värdekonflikt; Identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inför OS i London 2012 var Saudiarabien och Qatar två av tre kvarstående länder som ännu inte skickat kvinnliga atleter till spelen. De två länderna har genom historien värnat om sina strikt religiösa identiteter och delar en mycket konservativ syn på kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Med religionen som utgångspunkt i en sekulär vardag : En kvalitativ studie om fyra unga muslimers vardag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Patrik Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Disciplinerad social responsivitet; islam i Sverige; muslimer i Sverige; integration; socialpsykologi; religion och kultur;

  Sammanfattning : Denna uppsats i socialpsykologi undersöker hur muslimskt troende individer upplever det är att leva i ett svenskt samhälle. Undersökningen baseras på fyra stycken intervjuer med unga invandrande muslimer från Somalia. Fokus ligger på hur de upplever att deras religiösa tillhörighet påverkar deras vardagliga liv i ett sekulärt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Motståndet mot religiösa yttringar i det offentliga rummet : En kvalitativ studie om hur muslimska religiösa yttringar påverkas av de rådande sociala normerna

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Shahed Aljareh; Sofia Zerhouni; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study's aim was to increase knowledge about the resistance of the Muslim religious expressions in the public sphere and its emergence on the basis of the case around the opposition to call for prayer. The study was conducted through the use of the qualitative research approach through interviews with informants who have a pronounced aversion regarding the existence of the public call to prayer in Sweden. LÄS MER