Sökning: "islamofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet islamofobi.

 1. 1. Islamofobi och antimuslimism i svenska läroböcker : En texttolkande studie om tolerans och intolerans mot islam och muslimer i läroböcker för den svenska gymnasieskolan

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Tolerans; intolerans; islamofobi; värdegrund; läroboksgranskning; innehållsanalys; Gy11; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna rapport har ämnat att, med utgångspunkt i en texttolkande innehålls- och diskursanalys av fem läroböcker i gymnasieskolans kurser för religionskunskap 1 och 2, belysa diskursen och problematiken kring islamofobi och antimuslimism i samhället som riskerar att reproduceras och underbyggas i religionskunskapsundervisningen. Ambitionen har varit att få en bild av hur de fem läroböckerna framställer islam och muslimer, med hjälp av de teoretiska begreppen tolerans och intolerans. LÄS MER

 2. 2. Islamofobi i klassrummet - Didaktiska lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tarik Mulic; [2020]
  Nyckelord :acceptans; didaktik; didaktiska metoder; islamofobi; religionsdidaktik; religionsvetenskap; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islamofobi tar sig uttryck i klassrummet och hur det går att arbeta förebyggande mot islamofobi. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer kommer fyra lärare i Skåne dela med sig av sina erfarenheter av uttryck av islamofobi i skolan men även framföra metoder för att arbeta förebyggande mot islamofobi. LÄS MER

 3. 3. Islam, musik och svensk skola

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Niklas Hidmark; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; musik; läroplan; haram;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur musiklärare resonerar kring islam och musik i den svenska grundskolan. Forskningsfrågorna är kopplade till hur olika synsätt på musik inom islam visar sig för grundskolans musiklärare, vilka konsekvenser det kan få samt förhållande till läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Analys av begreppet islamofobi : En studie om islamofobins koppling till rasism och främlingsfientlighet och dess bakomliggande faktorer

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ronita Voca; [2020]
  Nyckelord :Islamofobi; främlingsfientlighet; rasism;

  Sammanfattning : Rapporten undersöker olika forskares definitioner av islamofobi och dess bakomliggande faktorer. Metoden som rapporten kommer utgår från är diskursanalys. Rapporten undersöker sju källmaterial där olika forskare diskuterar islamofobins betydelse och vilka bakomliggande faktorer som bidrar till islamofobi. . LÄS MER

 5. 5. Framställningen av islam och judendom i svenska läromedel med fokus på omskärelse : En studie om antisemitism och islamofobi i svenska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Lönn; [2020]
  Nyckelord :religion; Islam; Judaism; content analysis; teaching materials; teaching books; circumcision; rabbi.; religion; islam; judendom; innehållsanalys; läromedel; läroböcker; omskärelse; rabbin;

  Sammanfattning : Religion har inte blivit privatiserad över tiden som vissa i samhället kanske har trott utan har istället fått större utrymme utanför den privata sfären och blivit de-privatiserad. Den teoretiska förankringen är en innehållssanalys. LÄS MER