Sökning: "isometrisk bålstabilitetsövning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden isometrisk bålstabilitetsövning.

  1. 1. Kan coreträning påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldor? : Fyra veckors hemträning med övningen "plankan"

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Ulrica Hedén; [2010]
    Nyckelord :core; coretraining; core stability; trunk stability; isometric core exercise; isometric trunk training; isometric exercise; prone bridge; pain; neck pain; shoulder pain; pain questionnaire; upper limb; core; coreträning; isometrisk bålstabilitetsövning; bålstabilitet; bålstabilitetsträning; isometrisk; isometrisk träning; plankan; smärtenkät; idiopatisk smärta; smärta; nacksmärta; axelsmärta; skuldersmärta; kronisk smärta; långvarig smärta; övre extremitet;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka om utförandet av en isometrisk bålstabiliseringsövning/coreövning kunde påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror hos kvinnor med kronisk/långvarig idiopatisk smärta. Studiens frågeställningar var: Hur påverkar utförandet av övningen ”plankan” upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror hos deltagarna? Förändras den maximala uthålligheten i övningen mellan deltagarnas första och sista träningstillfälle? Kan interventionen fullföljas av deltagarna?Metod Fyra kvinnliga deltagare som alla hade kronisk/långvarig smärta i nacke, axlar eller skuldror utförde övningen ”plankan” som hemträningsövning under fyra veckors tid. LÄS MER