Sökning: "isomorfismer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet isomorfismer.

 1. 1. Sant eller falskt? En kvalitativ studie av bilden gällande jämställdhetsarbete på ett strategiskt och operativt plan inom tre företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Albín; Robert Andersson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; diskrepans; legitimitet; löskoppling; isärkoppling; isomorfismer; kompensationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera huruvida diskrepans uppstått kopplat till bilden av jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom tre utvalda företag. Utifrån detta ämnar vi även att undersöka hur denna diskrepans uppstått och om företagen gör något för att kompensera för denna diskrepans och, om så, vad. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringen och redovisningskonsulten : En kvalitativ undersökning om digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Cajsa-Stina Eriksson; Julia Eskilsson; [2022]
  Nyckelord :Redovisning; Redovisningskonsult; Digitalisering; Kompetens; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Digitalisering och redovisning - En kvalitativ undersökning om digitaliseringens  påverkan på redovisningskonsultens yrkesrollNivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Cajsa-Stina Eriksson & Julia EskilssonHandledare: Jean-Claude MutigandaExaminator: Lars-Johan ÅgeDatum: 2022 - Januari  Syfte: Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för vad som drivit fram det förändrade arbetssättet som redovisningskonsulter på små och medelstora företag i Sverige upplever till följd av branschens ökade digitalisering.  Metod: Uppsatsens empiriska material har samlats in genom en kvalitativ undersökningsmetod med abduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering inom redovisningsbranschen : En kvalitativ studie på små redovisningsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Metin Mavi; Enis Yilmaz; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; Automatisation; Accounting; The accounting process; New institutional theory; Isomorphism; Digitalisering; Automatisering; Redovisning; Redovisningsprocessen; Nyinstitutionell teori; Isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka digitaliseringens institutionalisering i små redovisningsbyråer samt dess påverkan på redovisningsprocessen.  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie och en deduktiv forskningsansats har använts. LÄS MER

 4. 4. Ett klarläggande om det frivilliga redovisningsvalet av IFRS och k3. : En kvalitativ studie med institutionella Teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marika Andersson; Hanna Hagelin; [2021]
  Nyckelord :IFRS; K3 regulations; accounting; institutional theory; accounting choice; IFRS; K3-regelverket; redovisning; institutionell teori; redovisningsval;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade koncerner inom EU att upprätta sin redovisning enligt IFRS som har utvecklats för att harmonisera redovisningen mellan olika länder, eftersom ekonomin har blivit mer internationaliserad. I Sverige började bokföringsnämnden att ta fram ett nytt regelverk K3 som började tillämpas 2013 för större svenska onoterade koncerner. LÄS MER

 5. 5. Hur skiljer sig kvalitetskontroller vid revision mellan Big 4 och små revisionsbyråer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Miranda Hasselblom; Erik Ernstsson; [2020]
  Nyckelord :Quality Control; ISQC 1; ISA 220; Auditing; Institutional theory; Kvalitetskontroller; ISQC 1; ISA 220; revision; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Dagens revisionsbransch är stöpt ur företagsskandaler och har under drygt hundra år utvecklats. Många revisionsbyråer har kommit och gått och det samma gäller reglering kring yrket. ISQC 1 är en standard som började gälla i Sverige under 2009 och som ställer krav på att revisionsbyråerna har kvalitetskontrollsystem. LÄS MER