Sökning: "iup formuleringar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden iup formuleringar.

 1. 1. Individuella utvecklingsplaner – för ökad måluppfyllelse? : Hur lärare uppfattar den ökade dokumenteringens effekt på måluppfyllelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Heléne Nimby; Emelie Thoresson; [2012]
  Nyckelord :Bedömning; formuleringsarenan; individuell utvecklingsplan IUP ; måluppfyllelse; realiseringsarenan;

  Sammanfattning : 2006 infördes de individuella utvecklingsplanerna med skriftliga omdömen för att öka elevernas måluppfyllelse (IUP). Forskning har visat att implementeringstiden är lång vid förändringar i skolan, samt att lite utbildning har erbjudits gällande dokumentationens utformande och innehåll. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsinriktade IUP med schabloniserande och normbärande uttryck för barns lärande och utveckling : En studie om individuella utvecklingsplaner i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Camilla Andersson; Karin Malmqvist; [2010]
  Nyckelord :IUP; individuella utvecklingsplaner; förskola; språk; bedömning; normalisering; utvärdering; utvecklingsplan;

  Sammanfattning : Två förskolors gemensamma IUP-dokument granskades genom en dokumentstudie. I granskningen låg fokus på hur uttrycken kring barns lärande och utveckling framskrevs samt hur uttrycken riktade sig - mot barnen eller mot verksamheten? Dokumentstudien genomfördes via en kvalitativ induktiv innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Individuella utvecklingsplaner : Ett redskap som utvecklar elevernas lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Åsa Vikström; [2009]
  Nyckelord :Individual development plans; teaching; IUP; individuella utvecklingsplaner; pedagogisk dokumentation; utvecklingssamtal; bedömning; kunskap; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att beskriva hur IUP som fenomen fungerar i skolan. Frågeställningarna för studien har berört vilka konsekvenser arbetet med IUP anses ha för elevernas måluppfyllelse, vilka möjligheter och hinder IUP ger med tanke på elevernas lärande, samt hur attityden kring IUP ser ut för pedagoger och elever. LÄS MER

 4. 4. Individuella utvecklingsplaner : Språk och fokus - en analys av skriftliga formuleringar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Anne Lilienberg Cohn; Marie Sundberg; [2008]
  Nyckelord :bristfokus; individuella utvecklingsplaner; IUP; individuell planering; yrkesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att få kunskap om hur lärare skriftligt formulerar mål och tillvägagångssätt i individuella utvecklingsplaner. Därför undersökte vi vilket fokus lärare har när de formulerar sig i individuella utvecklingsplaner. LÄS MER

 5. 5. Talet om eleven i den individuella utvecklingsplanen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erika Hjelte; Camilla Björlin; [2008]
  Nyckelord :Individuell utvecklingsplan; IUP; diskursteori; talet om eleven;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att analysera tidigare forskning kring den individuella utvecklingsplanen och vidare placera in den i ett historiskt perspektiv samt belysa hur den individuella utvecklingsplanen har anammats av skolan och se hur talet om eleven ser ut i de ifyllda formulären. För att kunna besvara vårt syfte har vi närmare studerat relationen mellan hem och skola som vuxit sig starkare under 1900-talet och nutida forskning i arbetet med den individuella utvecklingsplanen. LÄS MER