Sökning: "jämför kulturer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jämför kulturer.

 1. 1. The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Miriam Follin; [2017]
  Nyckelord :He-Yin Zhen; He Zhen; Emma Goldman; the Birth of Chinese Feminism; early feminism; tidig feminism; anarcho-feminism; women’s suffrage criticism; livelihood; shengji; context; kontext; comparative analysis; komparativ analys; qualitative content analysis; kvalitativ innehållsanalys; History and Archaeology; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Att klicka eller inte klicka : “Klickjournalistikens” framväxt och människors motiv till att dela och gilla nyheter på sociala medier. En undersökning av Aftonbladet och Dagens Nyheters Facebook-inlägg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jasmine Sowoud; [2016]
  Nyckelord :klickjournalistik; digitala kulturer; media; dagens nyheter; aftonbladet; clickbait; kommunikation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på den nya termen ”klickjournalistik” och Facebook-inlägg publicerade av Dagens Nyheter samt Aftonbladet. Studien analyserar populära inlägg publicerade utav de två tidningarna och jämför likheter och skillnader mellan dem med referenser till teorier inom bl.a. masskommunikation. LÄS MER

 3. 3. Institutionen för Fastigheter och Byggande Centrum för Bank och Finans

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Firass Sjönoce; [2014]
  Nyckelord :kultur; Management; Kina.;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en jämförande kvalitativ studie av den svenska och kinesiska ledarstilen. Denna studie är till för den som ska åka iväg och jobba i Kina i en ledarroll. Det är inte en lätt uppgift då dem två ledarstilarna skiljer så väl åt, vilket har sin grund i att båda kulturerna också skiljer sig åt. LÄS MER

 4. 4. Hur modersmålslärare arbetar för att stärka elevers identitet och historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ulrika Hugoson; Robert Calmstedt; [2007]
  Nyckelord :modersmålsundervisning; modersmålslärare; ursprungshistoria; identitet; historia; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Målet med vårt arbete är att belysa hur modersmålslärare hanterar undervisning omursprungslandets historia och jämför detta med svenska förhållanden. Med utgångspunkt fråndetta har vi undersökt hur modersmålsundervisningen kan stärka elevers identitet och därmedhistoriemedvetandet. LÄS MER