Sökning: "jämföra bok och film sandor slash ida"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jämföra bok och film sandor slash ida.

  1. 1. Olika möjligheter till karaktärsskildring i bok och film? - En studie av Sandor slash Ida

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Marie Wilhelmsson; [2008]
    Nyckelord :karaktärsskildring; mediatyper; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; adaption; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Syfte med den här uppsatsen är att jämföra karaktärerna i romanen och filmen Sandor slash Ida för att komma åt vilka möjligheter som finns när det gäller karaktärsskildring i de olika medierna. Frågeställningen är enligt följande: ? Skiljer sig huvudkaraktärerna åt mellan romanen och filmen, och i så fall på vilka sätt? För att kunna svara frågeställningen användes underfrågor för att kunna uppnå syftet med uppsatsen: ? Hur lär vi känna huvudkaraktärerna i romanen respektive filmen när det gäller känslor, humör, deras sociala roll och andras förväntningar på dem? Förhoppningen är att resultatet av uppsatsarbetet också ska bli något som kan användas i rollen som gymnasielärare, i framtida undervisningssituationer, exempelvis för att diskutera filmatisering av romaner eller karaktärsskildringar i romaner och filmer. LÄS MER