Sökning: "jämföra kvinnor och män"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden jämföra kvinnor och män.

 1. 1. Sensitivitet vid mammografi och tomosyntes undersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Albert Selaci; Hanna Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :Breast; clinical mammography; digital breast tomosynthesis; hypothesis testing; Bröst; klinisk mammografi; digital bröst-tomosyntes; hypotesprövning;

  Sammanfattning : Bröst består av mjölkkörtlar, subkutant fett och bindväv. Det finns också kärl och lymfa i brösten. Både män och kvinnor har bröst. Olika sjukdomar kan drabba brösten av benigna och maligna slag. LÄS MER

 2. 2. Klicka på följ-knappen : En studie om genusskillnader vid yttre och inre motivation att följa varumärken på sociala nätverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences; Extrinsic and intrinsic motivation; Brands; Social networks; Genusskillnader; Yttre och inre motivation; Varumärken; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att identifiera och jämföra män och kvinnors yttre och inre motivationsfaktorer vid följande av varumärken på sociala nätverk utifrån incitament, social kontext, intresse, underhållning, information samt känslomässigt nära. Studien ämnar även att tillföra kunskaper för ämnesområdet inom teoretiska och praktiska implikationer. LÄS MER

 3. 3. Pojkars och flickors matematiska mindset : En kvalitativ studie med elever i årskurserna 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingrid Anundi; Camilla Petersson; [2019]
  Nyckelord :girls; boys; mathematics; mindset; grades 2 and 3; flickor; pojkar; matematik; mindset; årskurs 2 och 3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och jämföra pojkars respektive flickors matematiska mindset i årskurserna 2 och 3. Detta görs genom att beskriva vad pojkarna respektive flickorna anser utmärka personer som är matematiskt duktiga, vad gemene man behöver göra för att bli matematiskt duktig, samt deras syn på sin egen förmåga i matematikämnet. LÄS MER

 4. 4. En granskning av läroböcker i idrott och hälsa : En kvalitativ diskursanalys utifrån hur kön och sexualitet framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Ilola; [2019]
  Nyckelord :Normer; idrott och hälsa; läroböcker; kön; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i läroböcker för ämnet idrott och hälsa. Studien svarar på följande frågeställningar: ”Vilka normer om kön och sexualitet förmedlas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?” och ”Hur förmedlas och uttrycks normer om kön och sexualitet i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?”. LÄS MER

 5. 5. Sömnsvårigheter i relation till skärmanvändning - En kvantitativ jämförande studie mellan unga män och unga kvinnor i senare tonåren

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ewelina Svensson; Marina Klaic; [2019]
  Nyckelord :skolsköterska; skärmanvändning; sömnsvårigheter; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomar tillhör den populationen som använder skärm högst antal timmar per dag. Skärmar används som kommunikationsmedel, fritidsaktivitet men även i dagens skolundervisning. Hög skärmanvändning kan leda till ökad stress och sömnsvårigheter. LÄS MER