Sökning: "jämföra kvinnor och män"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden jämföra kvinnor och män.

 1. 1. Skrattet är mitt vapen : Syftet med studien var att undersöka skrattets påverkan på manliga och kvinnliga universitetsstudenters upplevda stressnivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mikael Enbuske; Emelie Nilsson; Rebecca Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Hälsopromotion; empowerment; socialt stöd; skratt; stress; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : En kvantitativ enkätundersökning genomfördes. Enkäten bestod av frågor om skratt, stress,social tillvaro och upplevelser av att skratta. ​Syfte:​ Syftet med studien var att undersöka hurskratt påverkar universitetsstudenters upplevda stressnivå samt jämföra skillnaden mellan mänoch kvinnor. Sammanlagt deltog 230 studenter. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitet i livsstilsmagasin: en studie på hur konsumenten konstrueras i artiklar om skönhet i King och Elle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Ted Jansson Wallace; [2020]
  Nyckelord :genus; livsstilsmagasin; skönhetsvård; maskulinitet; maskulinitetsstudier; diskursanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka om och hur maskulina identiteter skapas i texter om skönhetsvård i samtida manliga livsstilsmagasin genom att jämföra hur den tänka läsaren/konsumenten skapas i svenska King och Elle, två modemagasin som riktar sig mot män respektive kvinnor. Den undersöker även om tidningen King använder strategier för att distansera sig från den feminint präglade diskursen om skönhetsvård, något som setts i tidigare studier. LÄS MER

 3. 3. Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Gunnelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. LÄS MER

 4. 4. Studiemotivation hos universitetsstudenter : En undersökning om skillnaden i studiemotivation mellan studenter på två olika universitetsprogram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Internal motivation. Extrinsic motivation. Amotivation. Academic motivation. AMS.; Inre motivation. Yttre motivation. Amotivation. Studiemotivation. AMS.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att jämföra motivation att studera mellan studenter på civilekonomprogrammet och förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Tre frågeställningar konstruerades: ”Finns det en skillnad mellan studenter som läser civilekonomprogrammet och förskollärarprogrammet med avseende på inre motivation?”, ”Finns det en skillnad mellan studenter som läser civilekonomprogrammet och förskollärarprogrammet med avseende på yttre motivation?” och ” Finns det en skillnad mellan studenter som läser civilekonomprogrammet och förskollärarprogrammet med avseende på amotivation?”. LÄS MER

 5. 5. TYP AV VÅLD OCH PSYKISK STÖRNING HOS FÖRÖVARE VID PARTNERMORD KONTRA ICKE-PARTNERMORD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alida Alfredsson; Rebecca Billfeldt; Wendela Lindberg; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; deadly violence; verdicts; type of violence; mental disorder; partnervåld; dödligt våld; domar; typ av våld; psykisk störning;

  Sammanfattning : Partnervåld med dödlig utgång mot en kvinna utgör ungefär 20-30 procent av alla mord i Sverige och under 2019 resulterade våldet i att 16 kvinnor dödades. Forskningsläget är idag tudelat angående om förövare av dödligt partnervåld ska behandlas som en separat grupp från andra förövare av dödligt våld. LÄS MER