Sökning: "jämföra olika transportsätt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jämföra olika transportsätt.

 1. 1. Assessing the environmental impacts of a tool rental service from Husqvarna using Life Cycle Assessment  Confirmation that the opposition is completed

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mirjami Heiska; [2019]
  Nyckelord :life cycle assessment LCA ; environmental impact; product-service-system PSS ; rental;

  Sammanfattning : To decouple ever-increasing production and the related environmental impacts, collaborative use of products and product-service-systems including rental services can help to intensify the use of products during their designed lifetimes. While these approaches present potential to decrease environmental impacts compared to traditional linear product sales, they need to be assessed with a holistic scope to avoid counterintuitive trade-offs. LÄS MER

 2. 2. Vård på plats eller hänvisning av patienten med annat transportsätt inom ett specifikt sjukvårdsområde : en granskning av förekomsten av uppdrag där patienten inte åker med ambulans till vårdinrättning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Thomas Alvring; [2015]
  Nyckelord :Ambulance; Patient safety; Non-transportation; Care on site; Level of care; Ambulans; Patientsäkerhet; Ej patienttransport; Vård på plats; Rätt vårdnivå;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGAmbulanssjukvårdens utveckling gällande medicinsk teknik och medicinsk kompetens har skapat möjlighet för ambulanssjuksköterskan att kunna vårda patienterna på en mycket avancerad nivå. Samtidigt har möjlighet skapats att triagera, prioritera och styra patienterna mot rätt vårdinstans till skillnad från tidigare då alla ambulansuppdrag resulterade i ett besök på en akutmottagning. LÄS MER

 3. 3. Transporter och deras miljöpåverkan : en jämförelse mellan två beräkningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Sophie Eberhorn; [2010]
  Nyckelord :transport; miljö; utsläpp; emissioner;

  Sammanfattning : De senaste årtiondenas växande ekonomi med centralisering av produktion, minskning av lagernivåer och ökade krav på tillgänglighet har tvingat fram fler och längre godstransporter. Detta har lett till ett ökat användande av fossila bränslen vilket i sin tur ger allt större utsläpp av skadliga ämnen till vår miljö. LÄS MER