Sökning: "jämförbara korpusar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jämförbara korpusar.

  1. 1. Det tredje språket : Tolkspråk och normalisering i teckenspråkstolkning

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

    Författare :Frida Hassel Borowski; [2016]
    Nyckelord :translationese; interpretese; translation universals; translational norms; normalisation; comparable corpora; Sign Language; Sign Language Interpreting; översättarspråk; tolkspråk; översättningsuniversalier; översättningsnormer; normalisering; jämförbara korpusar; teckenspråk; teckenspråkstolkning;

    Sammanfattning : Den här studien behandlar fenomenet tolkspråk – tanken om att tolkat språk skiljer sig från icke-tolkat språk. Översättningsvetenskapen och dess motsvarighet översättarspråk har utgjort en stor inspirationskälla till arbetet, då forskningen kommit längre där. LÄS MER