Sökning: "jämförelse av läromedel matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden jämförelse av läromedel matematik.

 1. 1. Singaporemetodiken : ur ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annelie Kjellberg; Sandra Signäs; [2019]
  Nyckelord :singaporemodellen; matematikundervisning; grundskolan; sverige; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några verksamma lärare i den svenska grundskolan upplever att deras sätt att undervisa i matematikämnet har förändrats efter implementeringen av Singaporemodellen. Syftet är även att undersöka hur lärarna upplever att elevernas engagemang och intresse gentemot matematikämnet har förändrats efter implementeringen av Singaporemodellen. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens roll i arbetet med huvudräkningsstrategier : en granskning av ett läromedel i årskurs 1 – 3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Enisa Bara; Nadine Masalcha; [2018]
  Nyckelord :Matematik; naturvetenskap; läroböcker; grundskolan; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en studie som mäter elevers kunskaper i matematik och NO. Enligt TIMSS rapport (Skolverket, 2012) är matematikundervisningen i svenska skolor till störst del läroboksstyrd och matematikläroboken styr undervisningen i större utsträckning än i andra EU/OECD länder. LÄS MER

 3. 3. Läromedelanalys Jämförelse mellan två läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Byrén; Zeena Al-Shaha; [2018]
  Nyckelord :geometri; gymnasieskolan; lärobok; läromedel; läromedelsanalys; läromedelsstudier; matematik; matematiska förmågor; problemlösning; styrdokument;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt är syftet att studera hur ett matematiskt område framhävs i två läroböcker. Läroböckerna är Origo och Matematik 5000 med fokus på matematikkursen 1c. LÄS MER

 4. 4. Ord och matematiska symboler : En jämförelse av språket i två läromedel i matematik, avsedda för årskurs ett

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ella Artmark; [2018]
  Nyckelord :didaktik; matematik; kvantitativ innehållsanalys; läromedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Digitalt eller inte? En kvalitativ jämförelse av lärares syn på digitala läromedel och läroböcker i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Adam Kaspersson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Läromedel; lärobok; digitala läromedel; IKT; lärare; synsätt; attityd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien att ta reda på hur lärare ser på digitala läromedel och läroböcker i ämnet matematik. En kvalitativ intervjuguide valdes som metod där sex olika lärare intervjuades. LÄS MER