Sökning: "jämförelse laboratorie"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jämförelse laboratorie.

 1. 1. New generations Tools by ADDitive manufacturING : Energi- och kostnadsanalys ur tillverkningsperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Max Wakéus; Emma Larsson; [2015]
  Nyckelord :Additive manufacturing; AT; die casting; environmental impact; life cycle assessment; cost of production; ADDING; Additiv tillverkning; AT; pressgjutning; miljöpåverkan; Livscykelanalys; tillverkningskostnad; ADDING;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med examensarbetet är att studera om det finns miljömässiga och kostnadsmässiga fördelar att övergå till additiv tillverkning, 3D-printning, när det kommer till tillverkning av pressgjutningsverktyg. Studien har gjorts på en jämförelse mellan ett laboratorie försök samt den verkliga produktionen. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av bensenförorening i grundvatten, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm : JB- sondering, installation av grundvattenrör samt provtagning med passiv diffusionsprovtagare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Emma Graaf; [2015]
  Nyckelord :groundwater flow grundvattenflöde; passive diffusion sampling; environmental assessment; installation of groundwater monitoring wells; soil-rock penetration test; benzene; gas works; groundwater; Contaminated soil; passiv diffusionsprovtagning; miljöprovtagning; grundvattenrörinstallation; JB-sondering; bensen; gasverk; förorenad mark; grundvatten; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Norra Djurgårdsstaden is an urban area in northeastern Stockholm and has been soil remediated down to the water table. The contamination in the area includes polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), cyanide, heavy metals and BTEX. LÄS MER

 3. 3. Biofilm formation in a large sized experimental set up of a drinking water distribution system consisting on various pipe materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Harald Franzén; [2013]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Abstract In water distribution systems newly exposed areas, such as newly laid pipes are subjugated to biofilm growth. This growth have been associated with public health problems and has lead to the water treatment facilities seen today. LÄS MER