Sökning: "jämförelse mellan två texter"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden jämförelse mellan två texter.

 1. 1. Hur påverkas läsningen av digitala texter? : En litteraturstudie över elevers läsförståelse och läsintresse kopplat till digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christoffer Carlqvist Rosén; Axel Persson; [2021]
  Nyckelord :Analog läsning; digital läsning; digitalisering; läsförståelse och läsintresse;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka hur digitala verktyg påverkar läsningen hos elever. I inledningen presenteras tidigare forskning kring ämnet och centrala begrepp för arbetet definieras. LÄS MER

 2. 2. Pojkars skrivutveckling : En flermetodsstudie om skrivverktygets betydelse för skrivutvecklingen i årskurs ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Denise Rovelli; [2020]
  Nyckelord :boys; writing development; handwriting; digital writing tools; iWTR; pojkar; skrivutveckling; analogt skrivande; digitala skrivverktyg; ASL;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om pojkars skrivutveckling mellan årskurserna ett och tre genom att undersöka vad som utmärker texterna och vilken utveckling som sker då de skrivs analogt respektive digitalt. Studien har gjorts med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa elevtextanalyser. Tjugo elevtexter har analyserats. LÄS MER

 3. 3. Lucia : Traditionens helighet – en religionsvetenskaplig jämförelse av luciafirandet mellan 1927 och 2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linn Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Lucia; helig; tradition; luciafirande; jul; ljus;

  Sammanfattning : Luciafirandet är stundom en omtvistad tradition, föremål för debatter och kontroverser. Firandet har en krokig historia, men den är betydligt kortare än hur den ibland berättas. LÄS MER

 4. 4. ”Migration betyder att människor flyttar mellan olika länder.” : En studie om läsbarhet i samhällsläromedel för nyanlända andraspråkselever och för gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Halla Ghassan; [2019]
  Nyckelord :Läsbarhet; nyanlända; svenska som andraspråk; läromedel; funktionell grammatik; SFL; grammatiska metaforer; nominaliseringar; agens; verbprocesser;

  Sammanfattning : I studien undersöktes hur texter i läromedel för nyanlända andraspråkselever förhöll sig till begreppet läsbarhet i jämförelse med två läromedel för studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Läsbarheten i dessa analyserades med den systemiska funktionella lingvistiken som metod för att undersöka läromedlens användning av verbprocesser, agens i materiella verbprocesser och nominaliseringar som grammatiska metaforer. LÄS MER

 5. 5. Lärarperspektiv på läsförståelseundervisning med fokus på utveckling av förståelseprocesser : En jämförande intervjustudie mellan svenska och ryska lärare verksamma i grundskolans fjärde år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Permjakova; Lena Ignérus; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelseundervisning; läsförståelse; förståelseprocesser; årskurs 4; läsförståelsesvårigheter; förebyggande och stödjande insatser;

  Sammanfattning : Enligt internationella kunskapsmätningar i läsförståelse, PIRLS, har svenska resultat varit dalande under några år i jämförelse med andra europeiska länders resultat. I den senaste PIRLS - mätningen såg resultaten ut att ha planat ut något och antyda uppgång. LÄS MER