Sökning: "jämförelse spanien sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden jämförelse spanien sverige.

 1. 1. Effekter av en ändrad redovisningsstandard: en jämförelse mellan bolag i Sverige och Spanien och hur de påverkats av IFRS 16 i den finansiella rapporteringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Brander; Arvid Thorstensson; [2023-06-29]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; Leasing; Debt-to-Equity;

  Sammanfattning : IFRS 16 började gälla 1:a januari 2019 där den stora skillnaden var att uppdelningen mellan operationell och finansiell leasing upphörde. Standarden påverkade redovisade anläggningstillgångar och skulder samt fördelningen av operativa kostnader vilket resulterade i förändringar i flera finansiella mått som skuldsättningsgrad, EBITDA-marginal samt räntabilitet på totalt kapital. LÄS MER

 2. 2. Företagskulturens egenskaper och lärande : En studie om medarbetares uppfattning med en jämförelse i tvärkulturell miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nicklas Ohlsson; Viktoria Tevell; Alice Borslöv; [2023]
  Nyckelord :Corporate culture; Cross-cultural; Formal learning; Non-formal learning; Informal learning; Cultural levels; Artifacts; Espoused Values; Cultural dimensions; Sweden; Spain; Organizational culture; Organizational structure; Företagskultur; Tvärkulturell; Formellt lärande; Icke formellt lärande; Informellt lärande; Kulturella nivåer; Beteende; Värdering; Kulturella dimensioner; Sverige; Spanien; Organisationskultur; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Företagskultur har en betydande roll i hur ett företag ska bli framgångsrikt visar aktuell forskning. I föreliggande studie undersöks hur företagskulturen uppfattas av anställda och vilka olika lärande som används för att kommunicera och förmedla kulturen till medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Hur fastighetsmäklaren skapat och bevarat förtroendet till sina kunder under covid-19-pandemin : En internationell jämförelse mellan Sverige och Spanien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Clara Svensson; Louice Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Trust; customer relations; communication; real estate agents; business relations; covid-19; lockdown.; Förtroende; kundrelationer; kommunikation; fastighetsmäklare; affärsrelationer; covid-19; nedstängning.;

  Sammanfattning : This research article will explore the effects of how a societal crisis like covid-19 has affected the real estate agent's ability to create and maintain trust in their clients. The real estate agent's job involves meeting a lot of people physically, in the office, at the customer's home, or at viewings. LÄS MER

 4. 4. VÅRDPROGRAM FÖR MRSA I SVERIGE, TYSKLAND OCH SPANIEN : -En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Gabriella Johansson; Johanna Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Antibiotic; Care Programs; Hygiene Practices; Infection; MRSA; Antibiotika; Hygienrutiner; MRSA; Smittspridning; Vårdprogram;

  Sammanfattning : Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en multiresistent bakterie som är ett hälsoproblem över hela världen. Genom mutationer i bakterien skapas en resistens mot antibiotika. LÄS MER

 5. 5. Kapitalvinstbeskattning efter utflyttning till Spanien - Tillämpningen av tioårsregeln och eventuella utmaningar för framtida lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; internationell beskattning; international taxation; international tax treaty law; internationell skatteavtalsrätt; skatterätt; tax law; tioårsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A survey carried out by the independent organization Swedes Worldwide in 2015 showed that over 90 000 Swedes spent more than six months a year in Spain. These emigration movements sometimes affect the Swedish tax base since individuals are no longer liable to pay income tax on all incomes and only become liable to pay income tax on incomes having a source in Swedish territory. LÄS MER