Sökning: "jämlik vård"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden jämlik vård.

 1. 1. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Background: Anemia and iron deficiency (ID) is a health problem for pregnant women, throughout the world. Countries in Africa and Asia have the highest rate of these problems. Research has found that in high income countries, women who are multipara or immigrants have anemia more often than others. LÄS MER

 2. 2. DET MÅNGKULTURELLA VÅRDMÖTET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alice Järlskog; Elin Georg; [2020]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet; Jämlik vård; Sjuksköterskor; Omvårdnad; Erfarenheter; Utmaningar; Cultural Competence; Cultural awareness; Nursing; Nurses; Experiences; Challenges;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar i ett mångkulturellt samhälle och ställs införutmaningar i strävan efter ett fullvärdigt omvårdnadsarbete och en närhet irelationen med patienter. Kulturen präglar människor som varelser liksomrelationen mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans möjligheter och begränsningar att arbeta hälsofrämjande i primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emma Ekstedt; Johanna Lundström; [2020]
  Nyckelord :Distriktssköterska; Sjuksköterska; Hälsofrämjande; Primärvård; Livsstilsrådgivning;

  Sammanfattning : Introduktion: Som distriktssköterska ska man främja och arbeta för en jämlik hälsa. I primärvården har distriktssköterskan många arbetsuppgifter och det gäller att finna balans mellan hälsofrämjande och medicinska uppgifter. LÄS MER

 4. 4. Hur vuxna patienter med övervikt och fetma upplever mötet med hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Andersson; Emelie Forsgren; [2020]
  Nyckelord :övervikt och fetma; stigmatisering; förakt; patientupplevelser; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Patienter med övervikt och fetma löper en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar såsom hypertoni, hjärt-/kärlsjukdom eller diabetes typ-2. Förakt, skuldbeläggning och stigmatisering är något patienter med övervikt och fetma utsätts för i det vardagliga livet, så även inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Oxytocinbehandling vid värksvaghet : förlossningsklinikers PM följsamhet till de nationella riktlinjerna

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eleonor Bergström; Isa Palme; [2020]
  Nyckelord :Clinical guidelines; Labour Dystocia; National guidelines; Oxytocin; Patient safety; Nationella riktlinjer; Oxytocin; Patientsäkerhet; PM; Värksvaghet;

  Sammanfattning : När förlossningsprogressen går långsamt fram eller stannar av helt kan barnmorskan använda sig av läkemedlet Oxytocin® för att framkalla tätare och mer intensiva värkar och på så sätt uppnå progress i förlossning. Oxytocin® är ett potent läkemedel som när det används felaktigt kan ge allvarliga komplikationer för mor och barn. LÄS MER