Sökning: "jämlikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade ordet jämlikhet.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxnas kunskaper om familje- och nära relationer i samband med självkänsla och hälsotillstånd: en fenomenologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ganna Davydova-Bila; [2021]
  Nyckelord :Vuxenblivande; familjerelationer; självkänsla; välmående; interpretativ fenomenologisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to achieve an increased understanding of young adults’ views regarding relationships in the family, self-esteem and psychological state. Semi-structured interviews were conducted with eight people who were in emerging adulthood and considered their relational experience as crucial for personal development. LÄS MER

 3. 3. Genus i förskolan - : Förskollärares uppfattningar om genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Bergsten; Josefine Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Genus; förskola; kön; normer; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolans utbildning ska vara likvärdig och därav ligger det till fördel att undersöka att alla barn får samma förutsättningar, oavsett könsidentitet. Från tidigare undersökningar har det visats att barn blir behandlad olika utifrån könstillhörighet trots att styrdokument (Skolverket, 2018) framhåller vikten av likvärdig utbildning, samt hur diskriminering ska aktivt motverkas. LÄS MER

 4. 4. Medborgardialoger – demokratisering för politisk jämlikhet? : En fallstudie av medborgardialoger i två svenska kommuner som uttryck av deliberativ demokrati

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lundin; [2021]
  Nyckelord :Political participation; political equality; citizen dialogues; municipalities; deliberative de-mocracy; local democracy; inclusion; participation; argumentation; transparency; decision-making influence.; Politiskt deltagande; politisk jämlikhet; medborgardialoger; kommuner; deliberativ demo-krati; lokal demokrati; inkludering; deltagande; argumentation; transparens; beslutspåver-kan.;

  Sammanfattning : Rätten till politisk delaktighet skapar möjligheter för medborgare att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, och därmed möjliggör för medborgare att påverka sina levnadsförhållanden. Frånvaron av möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut är därmed ett betydande rättighetsproblem. LÄS MER

 5. 5. En offentlig mötesplats – en jämlik mötesplats? : En kvalitativ studie om den fysiska planeringen av jämlika mötesplatser i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Sofia Jonsson; Anastasiya Savchenko; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; social sustainability; equal public spaces; fysisk planering; social hållbarhet; jämlika mötesplatser;

  Sammanfattning : Despite the value of public spaces for creating greater social cohesiveness, they risk not being prioritized in urban planning. This thesis aims to investigate the role of public spaces for a social sustainable urban development, focusing on equality in Linköping. LÄS MER