Sökning: "jämställd skolan eller"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden jämställd skolan eller.

 1. 1. Om sexualitet, samtycke och relationer är svaret – vad är då frågan? : En litteraturdidaktisk studie av implementering av nytt kunskapsområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Therese Sigvardsson; Vianne Haso; [2022]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke; relationer; nytt kunskapsområde; svenska; litteraturanalys; kärlek; kön; sexualundervisning;

  Sammanfattning : Skolverket implementerar nytt kunskapsområde hösten 2022. Detta nya kunskapsområde kallas Sexualitet, samtycke och relationer och ska genomsyra alla ämnen, framför allt i svenskan. LÄS MER

 2. 2. Zooma in på jämställdhet : En studie om uppfattad talfördelning bland studenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Carp; Celine Helgesson Hallström; [2021]
  Nyckelord :Talfördelning; Zoom; Jämställdhet; Jämställd utbildning; Virtuella möten;

  Sammanfattning : In educational settings, gender equality can be a measure of quality and lay the foundation of a more equal society. Due to the Covid- 19 pandemic, many universities have moved their education online and interaction between students have been limited to platforms for video meetings. LÄS MER

 3. 3. Matematikläromedel ur ett genusperspektiv : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Carlberg; Miriam Carrera Guerrero; [2020]
  Nyckelord :genus; kön; matematik; läromedel;

  Sammanfattning : Skolan har i uppgift att stödja elevernas lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ansvarar också för arbeta emot stereotypa könsmönster som hämmar elevernas lärande, val och utveckling. LÄS MER

 4. 4. En jämställd skola, men är den för pojkar? : Feminiseringen av skolan och dess påverkan på pojkars skolprestationer

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Alfred Norén; August Lägervik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I industrialiserade länder runt om i världen blir pojkar utklassade av flickor i nästan alla skolämnen och betygsgapet mellan könen har de senaste decennierna växt och Sverige är inget undantag. Litteraturstudiens syfte är att undersöka huruvida feminiseringen av skolan kan förklara pojkars generella underprestation i förhållande till flickor sett till skolresultat. LÄS MER

 5. 5. Hur aktualiseras genus och jämställdhet på lågstadiet i förhållande till den geografiska kontexten? : En jämförelse mellan två skolor, en på landsbygden och en i storstaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Johanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; genuskodade mönster; genusperspektiv; landsbygd; storstad;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det ett jämställdhetsmål som innebär att pojkar och flickor ska gessamma möjligheter ochfåen likvärdig utbildning och inte bemötas, bedömas eller ha olikakrav ochförväntningar på sig på grund avsitt kön. Skolan har även ett ansvar att bryta traditionella könsmönster och låta eleverna utvecklasin förmåga och sina intressen oberoende könstillhörighet. LÄS MER