Sökning: "jämställdhet övningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jämställdhet övningar.

 1. 1. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER

 2. 2. Ja, vi har mens hurså? : - En analys av hur Clara Henrys bok Ja jag har mens, hurså? kan inkluderas i svenskundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Frisk; Jasmine Sundblad; [2018]
  Nyckelord :Clara Henry; Ja jag har mens; hurså?; mens; jämställdhet; utbildning; pubertet; tabu;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Clara Henrys bok Ja jag har mens, hurså? (2016), en bok som lyfter tabun kring menstruation, som ett möjligt läromedel i ämnet svenska. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Henrys bok kan användas i svenskundervisningen för årskurs 4-6. LÄS MER

 3. 3. Sveriges självbild skapas på nyanländas bekostnad : en queerteoretisk och intersektionell kvalitativ innehållsanalys av ett metodstöd för jämställdhetsintegrering på HVB-hem

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jeanna Isacson; [2016]
  Nyckelord :Normbildning; Jämställdhetsintegrering; Jämlikhet; Intersektionalitet; Heteronormativitet; Nyanlända; Sverige; Queerteori; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från en riktad kvalitativ innehållsanalys av ett metodstöd för jämställdhetsintegrering på HVB-hem skapat av Länsstyrelsen Dalarna. Jämställdhetsintegrering av nyanlända görs genom övningar som främjar samtal. LÄS MER

 4. 4. Man är som man är. En undersökning om behovet av fortbildning i jämställdhet, genus och normkritik bland musiklärare på en gymnasieskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jonas Lundberg; [2014]
  Nyckelord :educational sciences; gender; gender equality; music; music education; norms; norm critical pedagogy; utbildningsvetenskap; musik; musikpedagogik; normer; normkritisk pedagogik; jämställdhet; genus; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att primärt att ta reda på vilka behov musiklärare på en gymnasieskola har av fortbildning kring jämställdhet, genus och normkritik i ensembleundervisning. I ett vidare perspektiv syftar också studien till att utgöra grunden för ett normkritiskt fortbildningsmaterial riktat till lärare i ensemble. LÄS MER