Sökning: "jämställdhet B-"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden jämställdhet B-.

 1. 1. Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Kubra Palani; [2019]
  Nyckelord :SD:s jämställdhetspolitik;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGNING B-uppsats i statsvetenskap av Kubra Palani, VT 2019. Handledare: Magnus Lindh ” Sverigedemokraternas (SD) jämställdhetspolitik” Sverigedemokraterna är den enda riksdagsparti som poängterar i sitt partiprogram att det finns biologiska skillnader mellan könen. LÄS MER

 2. 2. Quality assessment and epistemic beliefs : If you tell me what you believe in, can I tell you what you’ll get?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sabine Kunz; [2017]
  Nyckelord :quality assessment; Bloom’s taxonomy; SOLO-taxonomy; constructivism-based teaching design; epistemic belief; student group composition; PCA; bedömning; Bloom’s taxonomi; SOLO-taxonomi; konstruktivistisk undervisning; kunskapssyn; gruppsammansättning; PCA;

  Sammanfattning : Bedömning av kvaliteten är en av de viktigaste processerna som en lärare utför varje arbetsdag för att kunna relatera elevernas prestationer mot ett kulturellt och individuellt anpassat betygssystem. Med ambitionen att främja jämställdhet och reliabilitet av bedömningar tillhandahåller Skolverket bedömningskrav och kriterier för att skilja olika grader av kvalitet (Selghed 2011). LÄS MER

 3. 3. Saknas den historiska dimensionen? : Om matematikens kulturhistoria ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Jörgen Nilsson; [2017]
  Nyckelord :history of matematics; mathematics didactics; literature study; matematikhistoria; matematikdidaktik; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om matematikens kulturhistoria ur ett didaktiskt perspektiv i gymnasieskolans undervisning. Syftet är dels att undersöka hur lärare och elever ser på matematikens historia och dess inkluderande i matematikundervisningen, dels om det finns en diskrepans mellan olika läroboksförfattare hur man tolkar Skolverkets intention om att ge eleverna möjlighet att relatera matematiken till ett historiskt sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Aktiva pojkar och passiva flickor - genusnormer i berättelser : En textanalys av tre läseböcker ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elina Backeby; Lisa Thor; [2017]
  Nyckelord :Läseböcker; skola; genus; genussystem; kön; könsmönster; könsroll; dikotomi; isärhållning; hierarki; normer;

  Sammanfattning : Skolan har ett viktigt uppdrag att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur tre av skolans läseböcker från tre olika decennier framställer kvinnor och flickor samt män och pojkar. LÄS MER

 5. 5. Genusperspektiv i handledningsrummet : Handledares berättelser om attityder till genus och tillämpning av ett genusperspektiv i handledning av studentterapeuter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amina Zouagui; Amanda Svedström; [2016]
  Nyckelord :Psychology; Gender; Supervision; Psykologi; Genus; Handledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka: a) vilka attityder har handledare till genus? b) vilka attityder har handledare till en tillämpning av ett genusperspektiv i handledningen? och c) hur beskriver handledare att de tillämpar ett genusperspektiv i handledningen? med fokus på studentterapeuternas utveckling. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sex informanter, som analyserades med tematisk analys. LÄS MER