Sökning: "jämställdhet förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden jämställdhet förskola.

 1. 1. Lärares reflektioner om jämställdhetsarbete inom modersmålsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ester Gioia Quartini Norström; [2024]
  Nyckelord :Jämställdhetsaspekter modersmål reflektion;

  Sammanfattning : Arbetet med jämställdhet i skolan är en fråga om alla barns rätt till lärande och utveckling och enligt läroplanen något alla lärare ska arbeta med. För att lyckas med arbetet krävs kunskap, metoder och långsiktighet. LÄS MER

 2. 2. Man måste ju klä av sig naken för att se om någon är kille eller tjej : En kvalitativ studie om förskollärares upplevda roll i barns konstruktion av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktoria Wallton; Klara Andersson; [2024]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; normer; värderingar; kön; makt; förskollärare; konstruktion; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera förskollärares konstruktion av genus i förskolan utifrån sin roll som makthavare samt hur det beskrivs påverka mötet med barnen i praktiken. Studien utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet och en kvalitativ metod där fokusgruppsdiskussioner använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Pojkar som vill leka med dockor, vad händer med dem? : En kvalitativ studie om hur pedagoger och rektorer, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, resonerar kring den pedagogiska miljön och planerar inköp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Stina Böttcher; Hedda Brixmark; [2024]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhet; Könsmönster; Leksaker; Pedagogisk miljö; Könade och könsneutrala leksaker; Könsneutralt; Könat; Förskola;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur några förskollärare och rektorer resonerar kring vilka material och leksaker som ska erbjudas barn i den pedagogiska miljön och hur inköp planeras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom undersöks vilka utmaningar som kan finnas i att skapa en jämställd miljö. Tre förskolor deltar i studien. LÄS MER

 4. 4. Elevers genus och lärares arbete med könsmönster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :elevers könsmönster; fritidshem; göra genus; jämställdhet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Generationen unga idag beskrivs vara högpresterande, stressade och trygghetssökande i en orolig omvärld. Barn och unga har en hög skolstress, framför allt flickor. Pojkar presterar sämre än flickor i de flesta skolämnen. Många mår också dåligt. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation och dess roll i att främja arbetet med genus samt jämställdhet i den pedagogiska verksamheten : En kvalitativ analys av pedagoger i förskolans syn och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Hanna Hagberg; Fanny Persson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; genus; identitet; jämställdhet; pedagogisk dokumentation; utveckling.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete belyser förskolans roll i barns identitetsutveckling, med fokus på genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka pedagoger i förskolans erfarenheter av att utveckla arbetet med att inkludera diskrimineringsgrunderna gällande genus och jämställdhet genom den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans värdegrundsuppdrag. LÄS MER