Sökning: "jämställdhet hermeneutik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden jämställdhet hermeneutik.

 1. 1. Främjas jämställdhet i skolan? : En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares förståelse och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Bolmstad; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; gender; gender system; sex; civics; teacher; Jämställdhet; genus; genussystem; kön; samhällskunskap; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka samhällskunskapslärares förståelse av och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6. Detta eftersom Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framför att skolan ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 2017c). Den teori som inspirerat studien är hermeneutik. LÄS MER

 2. 2. ”Mer än bara könsroller” : En kvalitativ studie kring genus i förskolan med fokus på pedagogers planerings- och utvecklingsarbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Nilsson; Susanna Svedberg; [2016]
  Nyckelord :Genus; förskola; normer; jämställdhet; genusarbete; könsroller; planeringsarbete; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : InledningStudien behandlar ett genusrelaterat planerings- och utvecklingsarbete inom förskolans verksamhet. I studien lyfts betydelsen av pedagogers medvetenhet om genus samt olika arbetssätt. Vår ambition med studien är att den ska ge ökade kunskaper om hur genusarbete i förskolans verksamhet kan förstås och utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Lucia eller tomte? : om våra stereotypa tankar och handlingar kring genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Yvonne Almér Mattsson; [2012]
  Nyckelord :gender equality; gender; values; attitudes; understanding; reflection; preschool; hermeneutics; Jämställdhet; genus; värderingar; förhållningssätt; förförståelse; reflektion; förskola; hermeneutik;

  Sammanfattning : The purpose of my study is to highlight how children at preschool are affected by adult’s awareness of norms and interpretations of masculinity and femininity. The essay shows examples of boys’ and girls´ expectations of each other and the preconceived notions of what boys and girls should or can do, and how we pedagogues relate to this matter. LÄS MER

 4. 4. Passiva flickor och aktiva pojkar? : en jämförande studie av genusstereotyper i bilderboken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ulrika Lundkvist; Susanne Österberg; [2007]
  Nyckelord :bilderbok; genus; hermeneutik; litteratursociologi; bild- och textanalys; jämställdhet; stereotyp;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investigate how gender stereotypes appear in Swedish picture books. The investigation consists of literature studies and the method used is a text –and picture analysis. By using this method, it allows us to interpret both text and pictures in the books. LÄS MER

 5. 5. Motstånd till jämställdhetsförändringsarbete? : En kvalitativ studie om projektet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Therése Clifford; [2007]
  Nyckelord :Jämställdhet; förändringsarbete; kommunanställda; attityd; hermeneutik.;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Eskilstuna kommun kämpar för att bli bland de tio bästa kommuner i landet på jämställdhet. Studien undersöker vad de kommunanställda har för attityd till jämställdhetsförändringsarbetet ”Jämställda Kommuner”. LÄS MER