Sökning: "jämställdhet hermeneutik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jämställdhet hermeneutik.

  1. 1. ”Mer än bara könsroller” : En kvalitativ studie kring genus i förskolan med fokus på pedagogers planerings- och utvecklingsarbete.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Elin Nilsson; Susanna Svedberg; [2016]
    Nyckelord :Genus; förskola; normer; jämställdhet; genusarbete; könsroller; planeringsarbete; utvecklingsarbete;

    Sammanfattning : InledningStudien behandlar ett genusrelaterat planerings- och utvecklingsarbete inom förskolans verksamhet. I studien lyfts betydelsen av pedagogers medvetenhet om genus samt olika arbetssätt. Vår ambition med studien är att den ska ge ökade kunskaper om hur genusarbete i förskolans verksamhet kan förstås och utvecklas. LÄS MER