Sökning: "jämställdhet judendomen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jämställdhet judendomen.

 1. 1. Analys av hur kvinnor framställs i förhållande till män i religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Pennerdahl; [2009]
  Nyckelord :religionsdidaktik. läromedel; läromedelsanalys; judendomen; jämställdhet; religionskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet är att jag i min religionsdidaktiska studie ska undersöka hur kvinnor framställs i jämförelse med män i de fyra religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen. Om det nu finns en skev fördelning gällande det bild- och textmaterial som finns, hur kan man då förklara det? Syftet med uppsatsen är också att ta reda på i vilken mån dessa fyra läroböcker i religionskunskap kan uppfylla genusaspekten, då det står i kursplanerna att ”skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot kvinnliga präster : en jämförande studie med judendomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ulrica Häggström; [2004]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; ämbetsfrågan; kvinnliga präster; kvinnliga rabbiner; prästämbetet; kvinnovetenskap; ecklesiologi; feministiska studier; judaistik;

  Sammanfattning : Det främsta syftet har varit att se hur vägen varit för de kvinnliga prästerna, och även den teologiska argumentationen för och emot kvinnliga präster. Jag har jämfört denna studie med judendomen. För att få ytterligare ett sammanhang gör jag även speglingar av den katolska kyrkans hållning i frågan. LÄS MER