Sökning: "jämställdhet litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden jämställdhet litteratur.

 1. 1. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 2. 2. Genusarbete i förskolan : en studie om hur förskollärare arbetar för att motverka könsmönster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Melinda Aqvilin; Fanny Löthman; [2021]
  Nyckelord :genus; könsmönster; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Genus är konstruerat av människan för att beskriva relationen mellan man och kvinna (Svaleryd2002, ss. 29-30). Ett genusarbete i förskolan grundar sig i ett större område, närmare bestämt jämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Beskyddande pojkar och sårbara flickor, eller? : En genus- och jämställdhetsanalys av två femårsavdelningars barnlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Katarina Sundell; Sandra Berg; [2021]
  Nyckelord :Genus; barnböcker litteratur; kön; jämställdhet; stereotyp; könsnorm; norm; förskola.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap kring hur genus och jämställdhet framträder i den barnlitteratur som erbjuds i förskolan. Studien undersöker därför hur representationen samt porträtteringen av kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärer ser ut i de böcker som erbjuds barnen på två svenska förskolors femårsavdelningar. LÄS MER

 4. 4. ”De kan hämmas utifrån traditionella könsmönster och mista chansen att utveckla sin egen kreativitet”. : En intervjustudie med sex förskollärare om könsmönster och könstillhörighet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Hanna Östling; [2021]
  Nyckelord :Könsmönster; könstillhörighet; genus; förskolan; förskollärare; intervjuer.;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har som syfte att ta reda på hur några förskollärare tolkar och omsätter några av läroplanens, Lpfö:s, skrivningar om könsmönster och könstillhörighet. Undersökningens metod består av sex intervjuer med förskollärare som gjordes med stöd av en intervjuguide. LÄS MER

 5. 5. Den modiga mannen och hans svaga kvinna : En litteraturstudie över jämställdhetsperspektivet i läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elsa Gabrielsson; Julia Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; historia; jämställdhet; genushistoria; kvinnor; mellanstadiet; 4-6;

  Sammanfattning : Läromedel ligger till grund för stora delar av historieundervisningen och det är därför viktigt att veta att läromedlen förhåller sig till läroplanens mål, dock finns det inga krav på att ett läromedel måste förhålla sig till läroplanen. Forskning belyser att lärare sällan granskar de läromedel som används. LÄS MER