Sökning: "jämställdhet mellan kvinnor och män"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade orden jämställdhet mellan kvinnor och män.

 1. 1. Könsskillnader i stress : - en kvantitativ studie om föräldrars självskattade stress i relation till arbetstid

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karolina Ros; Julia Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Stress; Könsskillnad; Arbetstid; Rollstressteori; Rollkonflikt; Rollexpansionsteori; Doing Gender;

  Sammanfattning : En förutsättning för ett välmående samhälle är bland annat jämställdhet när det kommer till psykisk hälsa. I dagens samhälle sjukskrivs allt fler till följd av stress och stressrelaterade sjukdomar. Mycket tyder dock på att upplevelse av stress och stressrelaterade sjukdomar är ojämnt fördelad mellan män och kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens genusdiskurs i förändring : En kritisk diskursanalys av hur Försvarsmaktens reklamkampanjer framställer kvinnor och män samt hur materialet diskuteras på Youtube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Jans; Karin Stillström; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Försvarsmaktens reklamkampanjer; genus; framställning;

  Sammanfattning : Denna uppsats har genomförts mot bakgrund av den låga andelen kvinnor i Försvarsmakten. 2020 var endast 8 procent av alla yrkesofficerare kvinnor, en ökning med 2,8 procent på nio år. LÄS MER

 3. 3. Björnstad ​och den svenska skolans värdegrund : En studie av Fredrik Backmans roman ​Björnstad ​och dess didaktiska potential vid arbete med värdegrundsfrågor i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierUppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabelle Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Björnstad; Värdegrund; Didaktisk potential;

  Sammanfattning : Den svenska skolans övergripande uppdrag är att utbilda demokratiska  i samhällsmedborgare och allt arbete i skolan ska vila på en demokratisk grund. I läroplanen för gymnasieskolan står det att de värden som utbildningen ska förmedla är människolivets okränkbarhet, individensfrihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samtsolidaritet mellan människor - men hur inkluderar man egentligen värdegrundsarbetet i undervisningen? Syftet med uppsasten är att analysera vilken didaktisk potential Fredrick Backmans roman Björnstad (2016) utifrån skolans värdegrund och styrdokumenten i svenska. LÄS MER

 4. 4. Kvinnokonventionens status i Norden : En aktiv kamp för jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Isabelle Byberg; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; Kvinnokonventionen; implementering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har behandlat den internationella kvinnokonventionen. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur de fyra grannländerna Sverige, Finland, Norge och Danmark har implementerat konventionen genom att betrakta de åtgärder som vidtagits. LÄS MER

 5. 5. Harry Potter och värdegrunden : Hur Harry Potter kan användas i värdegrundsarbetet för skolans år 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Wikström; [2021]
  Nyckelord :Harry Potter; värdegrund; läroplan; skönlitteratur; didaktiskt verktyg;

  Sammanfattning : Harry Potter och värdegrunden - Hur Harry Potter kan användas i arbetet om värdegrunden för skolans år 4-6, syftade till att undersöka vilken värdegrund som går att utläsa i Harry Potter och de vises sten. Undersökningen utgick från de tre kategorierna människans frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. LÄS MER