Sökning: "jämställdhet mellan pojkar och flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden jämställdhet mellan pojkar och flickor.

 1. 1. Genusnormer i musik och dans- : En kvalitativ studie om förskollärares synsätt på könsnormer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Rola Elkayal; Madelene Bogren; [2023]
  Nyckelord :dance; dichotomy; equality; gender; gendernorms; music; preschool.; dans; dikotomi; förskola; genus; jämställdhet; könsnormer; musik.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att öka kunskapen om förskollärares olika synsätt på genus, i relation till barns estetiska uttrycksformer i dans och musik. Detta är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Ska vi sluta ha roligt nu? : Policyimplementering av jämställdhetsdokument i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alma Andersson; [2023]
  Nyckelord :Jämställdhet; policy; implementering; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Regeringen stärkte i början av tvåtusentalet arbetet med jämställdhet genom att införa strategin jämställdhetsintegrering i alla politikområden vilket även är metoden som ska ligga till grund för skolans jämställdhetsarbete. Syftet med studien är att utifrån gymnasielärares perspektiv undersöka hur styrdokument såsom skollagen och läroplanen påverkar lärares jämställdhetsarbete i gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. "Killarna mot tjejerna" : En intervjustudie om grundskoleelevers uppfattningar om jämställdhet på idrottslektionerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Sakuth; Hanna Taipale Blombäck; [2023]
  Nyckelord :Jämställdhet; Könsmönster; Idrott och hälsa; Läroplansteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns styrdokumentet läroplanen som föreskriver att under­vis­ningen i skolan ska präglas av jämställdhet och att skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster. Trots det visar forskning att idrottslärares uppfattningar om jämställdhet tenderar att grunda sig i ett ideal där manligt är överordnat kvinnligt och en maskulin norm uppmuntras på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller att icke vara normkritisk : En kvalitativ studie om elevers perspektiv på genusnormer och jämställdhet i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nathalie Skoglar; [2022]
  Nyckelord :mathematics; gender norms; equality; anti-study culture; pupils’ perspective; matematik; genusnormer; jämställdhet; antipluggkultur; elevers perspektiv;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne i skolan där pojkar under en längre tid har presterat bättre i än flickor. Forskning påvisar att människor följer genusnormer och Skolverket har flertalet gånger gjort revideringar i styrdokumenten som ska motverka obalansen mellan flickor och pojkars prestationer. LÄS MER

 5. 5. Allas lika värde? : - En metaanalys av läromedelsanalyser i samhällsorienterande ämnen årskurs 1–3ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Pudas Lindmark; Malin Ölund; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsmönster; könstillhörigheter; könsidentitet; biologiska kön; hbtq; sexuell läggning;

  Sammanfattning : Allas lika värde borde vara en självklarhet i Sverige år 2021, men hur ligger det till? Syftet är att undersöka läromedelsanalyser av läroböcker i samhällsorienterande ämnen för tidiga skolår med fokus på genusperspektivet. Vår första forskningsfråga är: Vilka könsmönster framkommer enligt läromedelsanalyserna i läroböckerna? Vår andra forskningsfråga är: Vilka könstillhörigheter representeras enligt läromedelsanalyserna i läroböckerna? Målet är att dra slutsatser om den samlade kunskapen som läromedelsanalyserna kommit fram till. LÄS MER